ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 Г. / Новини

Тества се модулът за електронно отчитане на проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН)

23 септември 2015 A+AA-
Тества се модулът за електронно отчитане на проектите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН)

Кандидати, бенефициенти и всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с функционалността и да дадат своите коментари до 27.09.2015 г.

В периода от 18.09.2015 г. до 27.09.2015 г., на интернет адрес: https://eservices2020.government.bg се предоставя публичен достъп на всички заинтересовани лица до новата функционалност на ИСУН за отчитане на проектни предложения. За целта беше разработена специална среда, в която бъдещите потребители могат да разгледат и да опитат как се работи със системата. Желаещите да тестват системата трябва да разполагат с електронен подпис. Те подават проектно предложение, следвайки стъпките за електронно кандидатстване в системата. След регистрация, тестовото им проектно предложение автоматично преминава през етапите на одобрение, за да може потребителят да пристъпи към отчитане.

Целта от една страна, е да се даде възможност на потребителите да се запознаят с отчетните формати и начина на въвеждане на информацията. Същевременно, ако в процеса на работа за потребителите възникнат проблеми или трудности, те ще бъдат отстранени, още преди пускането на системата. Не на последно място, изминаването на процеса по кандидатстване отново ще позволи на потребители, които още не са подавали проектни предложения да го упражнят.

Публично тестване от този мащаб на системата, която е с ограничен достъп на потребителите се прави за първи път и следва добрия опит, който имахме при въвеждането на функционалността за кандидатстване. Благодарение на точните описания на възникналите грешки и действията на различни потребители, бяха установени и отстранени причините за проблеми, които биха затруднили работата, както на кандидатите, така и на системата. Предварителното установяване на потенциалните рискове е в пълно съответствие с усилията ни за създаване на една ясна, удобна за всички потребители информационна система, за да може тя да подпомага, а не да затруднява процеса по кандидатстване, отчитане и наблюдение на проектите.

ИСУН, през програмен период 2014-2020, ще спомогне за повишаване на ефективността, прозрачността и проследимостта при усвояването на средствата от ЕС. Информацията, веднъж регистрирана в системата, се наследява във всички модули, където е необходима, без да се изисква нейното повторно въвеждане. В резултат се намалява административната тежест за кандидатите, подобрява се работата на управляващите органи, преодоляват се значителна част от причините за забавяне и технически грешки при управление на проекти. Въвежда се засилено използване на електронна комуникация между всички участници в системата за управление и контрол на средствата от ЕС, включително между кандидатите/бенефициентите по оперативните програми, съответните управляващи органи, сертифициращия и одитния органи.

До момента през системата са подадени 3 285 проектни предложения, 2/3 от които изцяло по електронен път. Прави впечатление, че кандидатите са най-активни точно преди изтичането на крайните срокове на процедурите. Между 30 % и 70 % от проектите се подават в последния ден, като този процент е значително по-висок при процедури с изцяло електронно кандидатстване.

Получените технически запитвания свързани с функционирането на системата не надвишават 10% от общия брой подадени проекти. С все по-активното използване на системата затрудненията, които изпитват потребителите намаляват. По последната процедура, „Ново работно място“, чийто краен срок за кандидатстване, изтече на 14.09.2015 г., освен че са подадени близо 1 700 проектни предложения, получените сигнали за проблеми при работа с ИСУН са под 7%. Най-често срещаните въпроси са свързани с подписването на проектното предложение с електронен подпис, като след съдействие от страна на служители в дирекция СУСЕС, трудностите са преодоляват и кандидатите успяват успешно да подадат проектно предложение. Нерядко потребителите да забравят да прикачат документи или допускат грешка при попълване на формуляра, като осъзнават това едва след подаването му. В този случай, следва да се има предвид, че веднъж подадено проектното предложение не може да бъде оттеглено от системата. Кандидатът следва да уведоми управляващия орган по реда посочен в Насоките за кандидатстване за желанието си да оттегли проектното предложение, като системата позволява междувременно той да подаде друго, коректно предложение.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...