Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект "Техническа помощ за подобряване на материално-техническата база чрез преустройство на съществуващ тавански етаж от административната сграда на Централно управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура” с адрес: 1233 София, бул. „Мария Луиза” № 110"

19 септември 2012

Проектът се финансира по Приоритетна ос Техническа помощ” на ОПТ.

Съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ДОПТ-15/05.09.2012 г. общата стойност на проекта е 455 310,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 379 425,00 лева, от които 322 511,25 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 56 913,75 лева национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на проекта е до 31.08.2013 г., а мястото на изпълнение е на територията на Столична община. Бенефициент по проекта е Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Повишаване на ефективността и подобряване качеството на работа на отговорното структурно звено в Национална компания Железопътна инфраструктура” - дирекция Стратегическо развитие и инвестиционни проекти”, при подготовката, наблюдението, контрола и изпълнението на инфраструктурните проекти, финансирани по Оперативна програма Транспорт”.

Основните дейности в проекта са:

1. Проектиране и издаване на разрешение за строеж.
2. Изпълнение на строително-монтажни работи 3. Доставка и монтаж на офис мебелировка