Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Отваряне на ценовите оферти за обществената поръчка за доставка на метровлакове

25 февруари 2011

На 01.03.2011 г. (вторник) от 14:00 ч. , в сградата на „Метрополитен" ЕАД (гр. София, ул. „Княз Борис I" № 121, ет. 1, Заседателна зала) ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите до този етап кандидати в Открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка на осемнадесет броя метровлакове с дължина на влака 81м±3м за нуждите на „Метрополитен" ЕАД, заедно с включената съответна окомплектовка към тях, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя".

Поръчката е в изпълнение на "Проект за разширение на метрото в гр. София, Етап II", участък "Обеля - Надлез Надежда" и "Младост I - бул. Цариградско шосе", включен в Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.

Договорът с избрания изпълнител ще бъде финансиран със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по проект от приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси".

При отварянето на пликовете с предложени цени могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и др., съгласно чл. 69а, ал.3 на ЗОП.