Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Испанци и руснаци участват в търга за доставка на метровлакове за новоизгражданите участъци на метрото

19 януари 2011

На 18 януари 2011 г. в сградата на „Метрополитен" ЕАД бяха отворени подадените оферти за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на осемнадесет броя метровлакове с дължина на влака 81м±3м за нуждите на „Метрополитен" ЕАД, заедно с включената съответна окомплектовка към тях, в съответствие с техническите изисквания на Възложителя".  

Отворени са предложенията на двама участници. Офертите, по реда на тяхното подаване в деловодството на „Метрополитен" ЕАД, са на:

  1. „ОАО „Метровагонмаш" - Русия;
  2.  CAF, S.A. - Испания.

Сформирана е единадесет членна комисия за оценка и класиране на получените оферти. В нея са включени представили от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, външен експерт от списъка на Агенцията по обществени поръчки, представител на Столична община, на Столичен общински съвет и експерти от „Метрополитен" ЕАД.

Договорът с избрания изпълнител ще бъде финансиран със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз, по проект от приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси" на Оперативна програма „Транспорт" - "Проект за разширение на метрото в София, Етап II", участък "Обеля - Надлез Назежда" и "Младост I - бул. Цариградско шосе" .

Датата и часът за отваряне на ценовите оферти ще бъдат допълнително обявени на страницата на „Метрополитен" ЕАД и на страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт".