Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Провежда се семинар за представяне на модели за управление на инфраструктурни проекти

27 август 2010
Провежда се семинар за представяне на модели за управление на инфраструктурни проекти

Двудневен работен семинар за представяне на модели за управление на инфраструктурни проекти се провежда в периода 26-27 август 2010 г. в Боровец. Форумът се организира във връзка с изпълнението на проект „Обезпечаване на разходите за избор на консултант за разработване на „Модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт"  2007 - 2013 г.", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез приоритетна ос „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Основната цел на проекта е да се подпомогне Управляващия орган и бенефициентите на ОПТ при управлението на инфраструктурни проекти.

На семинара ще бъдат представени и дискутирани модели за управление на инфраструктурни проекти както при подготвителната фаза, така и при ефективната фаза на изпълнение на проекта. Разработените модели за управление ще бъдат основа за изграждане на силна организационна структура за управление на проектите по Оперативна програма „Транспорт", която ще гарантира:

В семинара участват експерти на Управляващия орган на ОП „Транспорт" и на всички бенефициенти на програмата - Национална компания „Железопътна инфраструктура", Агенция „Пътна инфраструктура", „Метрополитен" ЕАД, Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура".

Лектори на семинара са представители на фирма ЕКОРИС Саут Ийст Юроп, с която Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията сключи договор за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за разработване на модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт"  2007 - 2013 г.". Презентациите на експертите на Консултанта включват 4 разработени модела за управление на инфраструктурни проекти, които обхващат организационна структура на звената за изпълнение на проекти (ЗИП), статут и учредяване, функции на отделите в тях и разпределение на отговорностите между ЗИП и възложителя (бенефициент по ОПТ). Ще бъдат представени и проекти на договор за всеки модел и за всеки бенефициент.