Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Тринадесет оферти се състезават за избор на консултант за разработване на модел за управление на инфраструктурни проекти

8 април 2010

Вчера в сградата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията бяха отворени подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за разработване на модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт"  2007 - 2013 г"

Срокът за подаване на офертите изтече в 17.00 ч. на 6 април 2010 г. В този срок са подадени тринадесет оферти за участие в тръжната процедура.

Офертите, по реда на тяхното постъпване, са на:

 1. ET  "БОЖО-ДАР" Божидар Генов
 2. „ЕКО - иновации" ООД
 3. „Екорис Саут Ийст Юръп" ЕООД
 4. Обединение „Плеядес България - Ню Ай"
 5. М.С. Тритон България ООД
 6. Обединение „Транс Интер Консулт"
 7. Пътстройпроект ЕООД
 8. „Кавангард" ЕООД
 9. Обединение „Брокс кънсалтинг" ЕАД, Сървис ООД и „Нобел Адвайзърс" ЕООД
 10. МММ ЕООД
 11. Метроплан Ийстърн Юръп ГМБХ
 12. Консорциум с лидер „СИЦИ Доминус" ООД
 13. Бенч Марк Груп АД

По силата на Меморандум за сътрудничество между Министерството на транспорта, информационните технологии и неправителствените организации, отварянето на офертите се осъществи в присъствието на представители на дружество „Обединени сдружения за граждански контрол".

Със заповед на Главния секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е назначена комисия със задача да оцени и класира участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Срокът за изпълнение на заповедта е 15 работни дни.