Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт”

28 юни 2007

Днес, 28 юни 2007 г. в Министерството на транспорта се проведе второто редовно заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Секторна оперативна програма „Транспорт" (ОПТ).

КН е важно звено в системата за управление и контрол на проектите и европейските средства. Той е органът, отговорен за одобрение на критериите за избор на проекти, финансирани по ОПТ, вземането на решения по проблеми, свързани с прилагането на помощта от ЕС, приемането на годишните доклади до ЕК и при необходимост приемане на предложения за преразпределение на средствата по приоритетните оси на програмата. От ключово значение е и приемането на правилата за допустимост на разходите, които ще бъдат извършвани в рамките на програмата.

Заседанието на КН на ОПТ бе ръководено от г-жа Нели Йорданова, ръководител на Управляващия орган на ОПТ. На заседанието бяха разгледани и приети:

  1. Декларация за липса на потенциален конфликт на интереси от страна на членовете, упълномощените заместници и наблюдателите на КН.
  2. Критерии за избор на проекти, финансирани по ОПТ.

Декларацията за липса на потенциален конфликт на интереси е една европейска практика, която гарантира прозрачност и безпристрастност при вземането на решения и при изпълнението на задълженията на КН в интерес на ефективното и ефикасно усвояване на средствата от ЕС.

Предвид факта че, ОПТ има най-голям бюджет в сравнение с другите оперативни програми - над 2 млрд. евро, е изключително отговорно да се дефинира правилно обхватът на проектите, които ще се управляват от програмата. След дебати и обсъждане КН прие следните критерии за подбор на проекти: