Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg. Онлайн платформата eufunds.bg е свързана директно към Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), откъдето бързо и лесно можете да проследите актуалните процедури, напредъка по програмата, действащите проекти и друга полезна информация, свързана с управлението на ОПТТИ.

Настоящата интернет страница на ОПТТИ предстои да бъде архивирана, като цялата налична информация ще се запази и ще бъде достъпна за заинтересованите страни. Допълнително ще бъде предоставена информация във връзка с архивирането на сайта.