Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Управляващият орган на ОП „Транспорт” подписа оперативно споразумение с „Метрополитен” ЕАД

28 май 2008
Управляващият орган на ОП „Транспорт” подписа оперативно споразумение с „Метрополитен” ЕАД

Днес в Министерството на транспорта, в присъствието на министър Петър Мутафчиев и г-н Бойко Борисов, кмет на София, бяха подписани Оперативно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" и бенефициента „Метрополитен" ЕАД и договор за „Изпълнение на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обект: Проект за разширение на метрото в София - втори диаметър; участък: „Пътен възел Надежда - Централна жп гара - пл. Света Неделя - НДК - бул. Черни Връх" между „Метрополитен" ЕАД и консорциума „Систра - Инфрапроект консулт - Метроконсулт БГ".

Проектът за разширение на софийското метро в участък: „Пътен възел Надежда - Централна жп гара - пл. Света Неделя - НДК - бул. Черни Връх" е включен в списъка с индикативни проекти от Приоритетна ос „Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Индикативният бюджет на проекта, заложен в програмата е на стойност 185,19 млн. евро. Проектът е предвиден за съ-финансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативното споразумение дава юридическата рамка на взаимоотношенията между бенефициента, като получател на безвъзмездна финансова помощ от Общността и Управляващият орган като институция, отговорна за управлението и контрола на помощта от ОП „Транспорт" 2007-2013 г.

Пълният текст на сключеното оперативно споразумение, може да намерите на  http://www.optransport.bg/page.php?c=22