Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Управляващият орган на ОП „Транспорт” ще подпише оперативно споразумение с „Метрополитен” ЕАД

27 май 2008

На 28 май 2008 г., от 10.00 часа в Министерството на транспорта, в присъствието на министър Петър Мутафчиев, ще бъде подписано Оперативно споразумение между Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" и бенефициента „Метрополитен" ЕАД. В последствие ще бъде подписан и договор за „Изпълнение на инженерно-консултантски услуги при проектирането и строителството на обект: Проект за разширение на метрото в София - втори диаметър; участък: „Пътен възел Надежда - Централна жп гара - пл. Света Неделя - НДК - бул. Черни Връх" между „Метрополитен" ЕАД и консорциума „Систра - Инфрапроект консулт - Метроконсулт БГ".

Проектът за разширение на софийското метро в участък: „Пътен възел Надежда - Централна жп гара - пл. Света Неделя - НДК - бул. Черни Връх" е включен в списъка с индикативни проекти от Приоритетна ос „ Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари" на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Индикативният бюджет на проекта, заложен в програмата е на стойност 185,19 млн. евро. Проектът е предвиден за съ-финансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Оперативното споразумение дава юридическата рамка на взаимоотношенията между бенефициента, като получател на безвъзмездна финансова помощ от Общността и Управляващият орган като институция, отговорна за управлението и контрола на помощта от ОП „Транспорт" 2007-2013 г.