Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Рехабилитация на гарови комплекси. Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София, Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас /пътническа/, Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик

16 май 2017

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало:

Обект 1 ,,Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ – 05.09.2013 г.

Обект 2 „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа“ – 25.07.2014 г.

Обект 3 „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“ – 04.12.2013 г.

Край:

Обект 1 ,,Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ – 20.04.2016 г.

Обект 2 „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа“ – 04.04.2016 г.

Обект 3 „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“ – 10.09.2014 г.

Бенефициент: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“

 Бюджет*: 56 542 345,51 лв.

Общо БФП: 51 030 211,76 лв.

ЕС: 1 752 750,79 лв.

(896 167,25 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

 Проектът се финансира от Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 Кратка информация :

Извършена е рехабилитацията на гарови комплекси Централна жп гара София, жп гара Бургас /пътническа/ и жп гара Пазарджик. Основната цел бе да се ремонтират приемните здания на трите гари и прилежащите им територии, които се стопанисват и подържат от НКЖИ. Тъй като сградите и терените са разположени по протежение на железопътната инфраструктура, те са класифицирани като приоритетни и попадат в обсега на Транс-европейската железопътна мрежа. Обхватът на проекта включва следните строителни дейности:

• рехабилитация на приемните здания на трите гарови комплекса;

• подмяна на всички комуникации:

  - водопроводни и канализационни системи;

  - мрежи високо и ниско напрежение;

  - отоплителни и вентилационни системи;

• фасадни работи (подмяна на дограма и топлоизолация);

• подобряване на достъпността в гаровите комплекси чрез монтаж на нови асансьори и ескалатори;

• рехабилитация на вътрешни и външни паркинги;

• рехабилитация на подземни преходи;

• осигуряване на достъпност за хората с намалена подвижност.

 Обект 1 ,,Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“:

Изпълнени са всички дейности по рехабилитация на приемното здание, подлеза, пероните, перонните покрития и прилежащия паркинг. Пространството в сградата е функционално преразпределено, околното пространство е оформено и озеленено. В обхвата на изпълнение попада и рехабилитацията на контактната мрежа в рамките на перонните покрития.

 

Обект 2 „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас /пътническа/“:

Извършени са всички дейности по рехабилитацията на сградата и пероните. Сградата е конструктивно укрепена, покривът е подменен,  изпълнени са функционално преразпределение и реставрация, като са запазени фасадата, архитектурните и интериорни елементи на сградата, която е архитектурен паметник. Санирани са сградите на Помощен пост и Пост 1, изпълнено е рехабилитиране и изграждане на нова подпорна стена. В гаровия комплекс е извършено цялостно благоустройство и озеленяване.

 

Обект 3 „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II-ри етап“

Изпълнени са всички дейности по рехабилитацията на сградата на гарата, като частично е изменено функционалното разпределение. Обновена е сградата на магазията и е извършена рехабилитация на подлеза, включваща и поставяне на нови навеси над стълбищата и монтаж на асансьори.

 Постигнати резултати

Рехабилитирани приемни здания на три гарови комплекса – общо 41 992 кв.м.

Обновяването на трите гарови комплекса допринася за подобряване на управлението на гаровите пространства и привеждането им в съответствие с европейските стандарти, подобряване на условията за обслужване на пътниците, съкращаване на необходимото време за престой преди отпътуване и след пристигане, подобряване на условията за работа на заетия персонал на гарите, улесняване на достъпа до жп мрежата на лица с намалена подвижност, повишаване на енергийната ефективност на приемните здания.