Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по Автомагистралите и I-ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТEN-Т

17 май 2017

Срок:

Начало: 15.05.2015 г.

Край: 18.12.2015 г.

Бюджет*: 4 639 976,16 лв.

Общо БФП: 4 639 976,16лв.

ЕС: 3 943 979,74 лв.

(2 016 524,82 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента 

БенефициентАгенция „Пътна инфраструктура“

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Кратка информация за проекта: 

Реализацията на проекта за изграждане на система за автоматизирано събиране и анализ на трафика по автомагистрали и I –ви клас пътища част от ТЕН-Т мрежите, надгражда съществуващата ръчна система. Дава се възможност за по–точно и прецизно събиране и обработване на постъпилите данни и спомага за подобряване на безопасността на движение .

Изградената информационна система за събиране, управление и анализиране на данните и статуса на всички пътни обекти и съоръжения повишава качеството на управление на пътните потоци и намалява разходите по поддръжка на TEN-T мрежата.

Цели на проекта

Проектът e част от нова рамка за финансиране на транспортната инфраструктура. Реализацията на му пряко отговаря на концепцията за внедряване на интелигентни транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт и за интерфейса с останалите видове транспорт.

Реализацията на проекта за изграждане на система за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния трафик надгради съществуващата ръчна система. Дава възможност за по-точно и прецизно събиране и обработване на постъпилите данни и спомага за подобряване на пътната безопасност.

В резултат от изпълнението на проекта са изградени 100 бр. АУЗПТ (автоматичните устройства записващи пътния трафик) и 3 бр. АУСМУ (автоматични устройства за следене на метеорологичните условия) заедно с прилежащото им оборудване. Разработена е информационна система с уеб пoртал и мобилно приложение за събиране и мониторинг на данни и статуса на всички пътни обекти и съоръжения по ТЕN-Т мрежата на територията на България.

Изградената Информационната система е интегрирана с ГИС системата на АПИ, от която се въвеждат данните за километричното положение на пътната мрежа. Базата данни на Информационната система се поддържа и актуализира от служителите на областните пътни управления.

Данните, които се получават от изградените АУЗПТ и АУСМУ  спомагат за: