Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Модернизация на участък от път I-1 (E 79) Враца – Ботевград

[!] 19 март 2008

Наименование на проекта: Модернизация на участък от път I-1 (E 79) Враца - Ботевград по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа

Включва следните дейности по проекта: Модернизация на съществуващ двулентов път в четирилентов път с дължина 31.5 км между Мездра и Ботевград по маршрута на E-79 и Транс-европейската транспортна мрежа.

Индикативна стойност на проекта:  85 млн. евро

Източници на финансиране:
Кохезионен фонд - 68 млн. евро
Национално съфинансиране - 17 млн. евро

Проектът се финансира по Приоритетна ос II