Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

АМ „Калотина-София” – ЛОТ 1, Западна дъга на СОП

15 май 2017

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:       

Начало: 12.09.2012 г

Край на проекта: 29.12.2015 г.

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет*: 64 929 582,17 лв.

Общо БФП: 64 929 582,17 лв.

ЕС: 55 190 144,84 лв.

(28 218 272,98 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

ZAPADNA_DAGA_lot1.png

 

Кратка информация за проекта:

Проектът „Изграждане на АМ Калотина – София - Лот 1: Западна дъга на Софийски околовръстен път“ е естествено продължение на АМ Люлин. Изграждането му осигурява връзка от и към Р Сърбия с магистрален пръстен в Р България и осигурява безконфликтно разпределение на локалния и транзитния трафик. Балансира транзитния поток в посока север-юг. Софийски околовръстен път е важна пътна артерия, по която преминават европейски пътища Е79, Е80 и Е 871. Той е част от републикански път ІІ-18 и от Общоевропейски транспортен коридор, свързващ Видин с Кулата. 

Изграждането на „АМ Калотина – София: Лот 1: „Западна дъга на Софийски околовръстен път“ бе разделен на два участъка:

Обхватът на участък 1 включва:

 

Обхватът на участък 2 включва:

 

Археология в обсега на обекта

В процес на работа бе констатирано наличие на археологически находки в участъка от км 0+200 до км 0+230 по директното трасе, идентифицирани от изпълнителя през м. август 2014 г. Бе сключен договора с НАИМ-БАН за „Извършване на спасително археологическо проучване на обект „некропол и материали от желязната епоха“.

Постигнати резултати