Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП – пътен възел Яна“

15 май 2017

 

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 14.10.2011г.

Край: 21.04.2016г

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет*: 44 021 833,63 лв.

Общо БФП:    44 021 833,63 лв.

ЕС: 37 418 558,59 лв.

(19 131 805,21 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Кратка информация за проекта:

Инфраструктурният проект „Автомагистрала „Хемус“, участък „СОП – пътен възел Яна“ е част от Транс-европейски транспортен коридор IV. Новият участък с дължина 8,46 км, свързва съществуващото трасе от автомагистрала „Хемус“ с околовръстния път на град София. Реализацията на проекта води до значително намаляване на трафика и повишава капацитета на автомобилния поток по Път Е-79. Важна цел на проекта е подобряване на екологичната обстановка в района и повишаване безопасността на пътуване.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Югозападен район, област: София 

SOP_garaYana.jpg

 

 

Технически параметри на проекта

Реконструкция на съществуващите пътища:

реконструирани са три общински пътя, пресичащи основното трасе на автомагистралата:

 

Големи съоръжения – изградени по проекта:

 

Допълнително проектиране:

Допълнителното работно проектиране е изпълнено предвид изискването за етапно изграждане на обекта, с цел за изпълнение на мероприятията, свързани с опазването на околната среда; предвид изменените теренни условия, настъпили след изработването на техническия проект, както и необходимостта от преизчисления за устойчивост на сеизмично въздействие, съгласно наредба №2 от 2007 год. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

 

Снимков материал