Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

„Проект за разширение на Линия 2 на метрото в София, участък МС "Джеймс Баучер" до МС "Витоша" - Фаза 2”

20 юни 2016

 Административен договор № ДОПТТИ-8/ 17.06.2016 г. за предоставяне на БФП на  Метрополитен ЕАД за изпълнението на „Проект за разширение на Линия 2 на метрото в София, участък МС "Джеймс Баучер" до МС "Витоша" - Фаза 2”.

Проектът е одобрен за финансиране по Приоритетна ос № 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“  2014-2020 г.

 

Номер на проекта в ИСУН 2020: BG16M1OP001-3.001-0002

 

Номер на договора за  БФП по проекта в ИСУН 2020: BG16M1OP001-3.001-0002-C01

pdf.gifДОПТТИ_8_17062016.PDF (6.38 MB)

pdf.gifИСУН 2020_ДОПТТИ.pdf (963.06 KB)