Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

7 януари 2011

С решение ОПТ-53/07.12.2010г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Повишаване на административния капацитет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г.".  С Договор ДОПТ-1/04.01.2011 г. е предоставена безвъзмездната помощ по проекта. Проектът се финансира по Приоритетна ос V "Техническа помощ" от ОПТ. Обща стойност на проекта е 546 000,00 лв., Стойността на приемливите разходи по проекта е 455 000 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 386 750,00 лв., което е 85% от стойността на приемливите разходи по проекта. Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура"