Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект "Обезпечаване на разходите за изготвяне на доклад по наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда при прилагане на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г."

9 август 2010

С решение ОПТ-30/27.07.2010 г. г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът "Обезпечаване на разходите за изготвяне на доклад по наблюдението и контрола на въздействията върху околната среда при прилагане на Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г."

Със Заповед РД-08-441/05.08.2010 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е предоставена безвъзмездната финансова помощ по проекта. Проектът се финансира по Приоритетна ос V "Техническа помощ" от ОПТ. Обща стойност на проекта е 17 940,00 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 15 249,00 лв., което е 85% от стойността разходите по проекта.Бенефициент по проекта е Дирекция „Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.