Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Обезпечаване на разходите за избор на консултант за разработване на „Модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г.”

27 август 2010

С решение ОПТ-35/09.08.2010 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът „Обезпечаване на разходите за избор на консултант за разработване на „Модел за управление на инфраструктурни проекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г." Със Заповед РД-08-461/25.08.2010 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е предоставена безвъзмездната финансова помощ по проекта. Проектът се финансира по Приоритетна ос V "Техническа помощ" от ОПТ. Обща стойност на проекта е 69 840,00 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 59 364,00 лв., което е 85% от стойността разходите по проекта. Бенефициент по проекта е Дирекция „Координация на програми и проекти" в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.