Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект “Осигуряване на финансови средства покриване на разходите на служителите в УО на ОП „Транспорт”, свързани с командировки и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции при посещение в страните членки на ЕС”

17 февруари 2009

С решение № ОПТ- 8 от 16.09.2008 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е одобрен проектът "Осигуряване на финансови средства покриване на разходите на служителите в УО на ОП „Транспорт", свързани с командировки и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции при посещение в страните членки на ЕС". Проектът се финансира по Приоритетна ос V "Техническа помощ" от ОПТ. Обща стойност на проекта е 40 000 лв., като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 34 000 лв. Бенефициент по проекта е сектор „Счетоводна отчетност" в отдел „Разплащане", дирекция  „Координация на програми и проекти"