Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Осигуряване на финансови средства за периода 01.03.2009 – 31.12.2009 г. за покриване на разходи за командировки в страните членки на ЕС и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции на служители от УО на ОПТ и други звена в МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ”

9 февруари 2009

С решение № ОПТ- 4 от 28.01.2009г. на  Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Осигуряване на финансови средства за периода 01.03.2009 - 31.12.2009 г. за покриване на разходи за командировки в страните членки на ЕС и заплащане на такси за участия в семинари, обучения и конференции на служителите от УО на ОПТ и други звена в МТ, чиито функции са пряко свързани с управление, наблюдение и оценка на ОПТ". Проектът се финансира по Приоритетна ос V "Техническа помощ" от ОПТ. Обща стойност на проекта е 400 000 лв, като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 340 000лв, което е 85% от цялата стойност. Бенефициент по проекта е Сектор „Счетоводна отчетност", Отдел „Разплащане" в дирекция „Координация на програми и проекти", Министерство на транспорта