Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Подготовка на тръжни документи и оценка на предложения по обществени поръчки, финансирани от приоритетна ос „Техническа помощ”

9 февруари 2009

С решение № ОПТ- 28 от 19.12.2008г. на  Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Подготовка на тръжни документи и оценка на предложения по обществени поръчки, финансирани от  Приоритетна ос „Техническа помощ". Обща стойност на проекта е 80 000 лв, като стойността на безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие е 68 000 лв, което е 85% от цялата стойност. Бенефициенти по проекта са отдел „Мониторинг" и сектор „Информация и комуникация" в дирекция „Координация на програми и проекти", Министерство на транспорта.