Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

С решение №  ОПТ-43/19.07.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта: „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

Проектът се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ.

Общата стойност на разходите по проекта е 1 521 924,00 лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 1 282 310,00  лв., от които 1 089 963,50 от Кохезионния фонд.

Бенефициент по проекта е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Срокът на изпълнение на проекта е до 30.09.2015 г.

Мястото на изпълнение на проекта е гр. София.