Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по Автомагистралите и I-Ви клас пътища на територията на Република България, които са част от ТEN-Т”

С решение № ОПТ-74/21.12.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта: „Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по Автомагистралите и I-Ви клас пътища на територията на Република  България, които са част от ТEN-Т”.

 Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси “ на ОПТ.

Общата стойност на разходите по проекта е 7 138 560 лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 7 138 560 лв., от които 5 710 848 лв. от Кохезионния фонд.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Срокът на изпълнение на проекта е не по-късно до 31.08.2015 г.

Мястото на изпълнение на проекта е Северозападен район, Северен Централен район, Североизточен и Югоизточен район.