Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Осигуряване финансиране за изплащане на допълнително месечно възнаграждение на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г.”

С решение № ОПТ-56/05.10.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проект „Осигуряване финансиране за изплащане на  допълнително месечно възнаграждение на служители в Агенция „Пътна инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г.“

Проектът се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ.

Общата стойност на проекта  и стойността на безвъзмездната финансова помощ е 2 438 744,16 лв., от които 2 072 932,54 лв. от Европейския фонд за регионално развитие.

 Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ);

Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2014 г.;