Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника и консумативи за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, публикувана под номер: 00042-2013-0013 в Регистъра на обществените поръчки

9 октомври 2013

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника и консумативи за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка и инсталиране на сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни, лентова библиотека; доставка на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните;

Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални консумативи за копирни и печатащи устройства.

Пълен и безплатен достъп по електронен път до документацията за участие се предоставя на интернет адреса на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: www.mtitc.government.bg, рубрика „Профил на купувача” и на интернет адреса на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. - www.optransport.bg, рубрика „Обществени поръчки”, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Обществената поръчка е публикувана под номер: 00042-2013-0013 в Регистъра на обществените поръчки.

1. Решение (155.29 KB)

2. Обявление (785.6 KB)

3. Заглавна страница на документацията (198.22 KB)

4. Документация (1.92 MB)

5. Решение за прекратяване на процедурата по обособена позиция № 1: „Доставка и инсталиране на сървърни системи, дискови масиви за съхраняване на данни, лентова библиотека; доставка на съответния брой софтуерни лицензи за базов и приложен софтуер, виртуализационна среда, архивиране и съхраняване на данните” на обществената поръчка с предмет: „Доставка на техника и консумативи за нуждите на дирекция  „Координация на програми и проекти” (1.65 MB)