Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е79)”

23 януари 2013

На основание на  Решение № ОПТ-1/07.01.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) беше сключен договор № ДОПТ-2/18.01.2013 г.  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проект  „Обходен път на гр. Враца – Път I-1 (Е79)”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на ОПТ.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”;

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.12.2014 г.;

Мястото на изпълнение на проекта е гр. Враца;

Основната дейност на настоящия проект е изграждането на нов пътен участък по направлението на път E79 “Видин/София/ГКПП Кулата” с което ще се довърши обходния път на град Враца. Основните проектни характеристики на новият пътен участък са:

 Подробна информация за проекта: http://www.optransport.bg/page.php?c=35&d=1029

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България: