Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”

4 октомври 2011

С решение № ОПТ-32/30.09.2011 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проектът „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав - БУЛРИС". Проектът се финансира по Приоритетна ос IV „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища" от ОПТ. 

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България: