Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект „Модернизация на виадукти от АМ „Тракия” и АМ „Хемус”: АМ „Тракия”, при км 61+327; АМ „Тракия”, при км 67+027; АМ „Хемус”, при км 30+874”

29 декември 2015

С решение № ОПТ- 63/23.12.2015 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта: „Модернизация на виадукти от АМ „Тракия” и АМ „Хемус”: АМ „Тракия”, при км 61+327; АМ „Тракия”, при км 67+027; АМ „Хемус”, при км 30+874”.

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“.

Срокът на изпълнение на проекта е до 31.12.2015 г.

Мястото на изпълнение на проекта е Югозападна и Южна централна България.

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България: