Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Проект "Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79)"

С решение № ОПТ-45/02.08.2013 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта "Обходен път на гр. Монтана - Път I-1 (Е79)".

Проектът се финансира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси “ на ОПТ.

Общата стойност на разходите по проекта е 75 616 963,68 лв. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 50 580  711,99 лв., от които 40 464 569,59 лв. от Кохезионния фонд.

Бенефициент по проекта е Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Мястото на изпълнение на проекта е Северозападен регион, области: Видин и Монтана.

Финансова информация от ИСУН (Информационнаta система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България: