ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос IV / Одобрени инфраструктурни проекти

Проект „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав „БУЛРИС“

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. с Решение № ОПТ-32/30.09.2011 г.

Срок: Проектът е планиран да приключи на 01.05.2014 г.

Бенефициент: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Бюджет: Обща стойност на проекта: 42 318 622,36 лв.

Отпусната  БФП по ОП „Транспорт”: 35 378 913,72 лв. с ДДС

Източници на БФП:  

Европейски фонд за регионално развитие: 30 072 076,66 лв.

Национално съфинансиране: 5 306 837,06 лв.

Средства осигурени от Бенефициента: 6 939 708,64 лв.

Проектът се финансира по приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно водните пътища” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Цел на проекта

Общата цел на проекта е хармонизиране на информационните услуги за поддържане на управлението на трафика и транспорта по вътрешните водни пътища. Изпълнение на Директива 2005/44/ЕС. Като страна членка на Европейския съюз България има задължението да изгради RIS система, която представлява част от  трансевропейска мрежа, относно техническите насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване на речните информационни услуги (RIS) с цел осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища.

Специфични цели на проекта са:

- Изграждане на Телекомуникационната инфраструктура на речната информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС, която да осъществява пълен и непрекъснат пренос на всички данни и глас от станция „Флорентин” до станция „Силистра” и до RIS център;

- Създаване на условия за осигуряване на взаимодействие с останалите информационни системи, обслужващи останалите видове транспорт;

- Изграждане на съвременна модерна сграда на РИС център в България.

Местоположение

Териториалният обхват на проекта e Република България, по протежението на река Дунав на територията на областите Видин; Монтана; Враца; Плевен; Велико Търново; Русе и Силистра.

bulris_01.png

 

 

Функции на Речна информационна система (РИС)

РИС е концепция на хармонизирани информационни услуги за поддържане и управление на трафика по вътрешните водни пътища и взаимодействията с други видове транспорт. Целта е да се оптимизират транспортните операции чрез ефективен обмен на информация, предоставяне на предимства за вътрешно плаване и позволява интегрирането в интермодални логистични вериги.

Концепцията се основава на използването на информация за корабите и за движението по пътищата (река, езеро или канал) (Европейска комисия, 2005 г.). РИС се състои от информационни технологии и телекомуникационна инфраструктура:

- Вътрешни електронни навигационни карти (ENC вътрешни) и вътрешни електронни карти и информационна система (вътрешна ECDIS);

- Интернет приложения за известия до корабните водачи;

- Електронни доклади от корабните системи, наблюдение и проследяване на корабите, технологии (като автоматично разпознаване Система - АИС);

- Заявления за оптимизиране на разхода на гориво и т.н. (SPIN-TN, 2006). Съгласно чл.7 (4) Наредбата Българската речна информационна система се състои от поддържаща инфраструктура и:

- Система, осигуряваща данни за корабите и корабопритежателите;

- Система за получаване на електронни доклади от корабите;

- Система, осигуряваща електронни навигационни карти за частта на българския участък на р. Дунав от км 374,100 до км 610,000, изготвени от ИА "ППД";

- Информационна база данни за водните нива и фарватера, подпомагаща корабоплавателите - потребители на българските речни информационни услуги;

- Система за откриване и проследяване на кораби в българския участък на р. Дунав;

- Връзки към системите за управление на транспорта и търговските дейности;

- Система, осигуряваща известия до корабоплавателите.

Проектът предлага да бъдат решени следните задачи:

  • Изграждането на необходимата инфраструктура в 16 комуникационни точки, разположени по протежението на р.Дунав и 1 резервиращ център, ситуиран в гр. Варна.
  • Изграждане на Речен информационен център РУСЕ. За първи път в България ще се изгражда подобна сграда.
  • Разширяване на обхвата на услугите и системата.
  • Внедряване на нови технологии за усъвършенстване на системата, нормативно обусловени в нова директива през 2012 г.

С реализирането на проекта ще бъде изградена Системата за речни информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по река Дунав. Изграждането на  РИС системата и предоставянето на пълния обем услуги ще доведе до преодоляване на затрудненията при преминаване на критичните участъци в района и повишаване нивото на безопасност на корабоплаването, което ще направи вътрешно водния транспорт по р. Дунав по-ефективен и ще допринесе за опазването на околната среда.

 Изпълнители по проекта

„Геоком – М“ ЕООД – стойност на договора 4 400,00 лв. без ДДС;

„МГ – АРХ“ ЕООД – стойност на договора 19 000,00 лв. без ДДС;

„Нера Нетуъркс АС – Клон България“ – стойност на договора 10 320,00 лв. без ДДС;

„Обединение Булрис 2009“ АД – стойност на договора 11 289 440,00 лв. без ДДС;

„Дихрис 99“ ООД – стойност на договора 42 000,00 лв. без ДДС;

СД „Аруид – Панайотови и Сие“ – стойност на договора 23 000,00 лв. без ДДС;

„Сървей груп“ ООД – стойност на договора 1 350,00 лв. без ДДС;

„Геотехника АБС“ ООД – стойност на договора 3 700,00 лв. без ДДС;

„Иво Петров – архитекти“ ООД – стойност на договора 48 500,00 лв. без ДДС;

„Геотехника АБС“ ООД – стойност на договора 48 500,00 лв. без ДДС;

 pdf.gifБрошура.pdf (2.28 MB)

Снимков материал

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...