ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Изграждане на големи съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи в участък Софийски околовръстен път – Южна дъга и пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 29.10.2010 г.

Край: 31.12.2015 г.

БенефициентАгенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет*: 11 151 348,98 лв.

Общо БФП: 11 151 348,98 лв.

ЕС: 9 478 646,63 лв.

(4 846 355,07 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Трансевропейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Кратка информация за проекта:

Южната дъга на СОП се явява естествено продължение на АМ „Люлин” и връзката с АМ „Тракия” и АМ „Хемус” и е част от Коридор Ориент/Източно-средиземноморски, който на територията на Р България свързва Видин, София и ГКПП Кулата.

Разширяването на южната дъга протича на няколко етапа. Преди 1989 г. е разширен участък в близост до резиденция „Бояна“, включващ и пътен възел „Бояна“ във формата на пълна детелина. В периода 2007 - 2012 г. е разширен участъкът от Бояна до Младост, включващ пет пътни възела.

По-голямата част от дейностите, свързани с модернизацията на участъка са финансирани по проект, изпълняван от Агенция „Пътна инфраструктура“ по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Дейностите, които са били недопустими по ОПРР (изграждането на големите съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерни мрежи) са първоначално разплатени от Агенция „Пътна инфраструктура“ и са обособени в проект по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 и  възстановени от програмата. Проектът обхваща два участъка, като строителните работи, които са Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013, са извършени само в Участък 2.

С изграждането на този участък от СОП се осигурява надеждна, комфортна, бърза и безопасна връзка освен между отделни квартали на столицата, така и връзката между автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“. В допълнение на това, чрез изграждането на големите съоръжения и изграждане/реконструкция на инженерните мрежи в участъка се постига завършеност, като част от Коридор № 4 и параметрите на цялото трасе отговарят на изискванията за пътищата от Транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T).

Намаляване на експлоатационните разходи за движение

В резултат на изпълнението на проекта, оперативните разходи за поддръжка на участъка се увеличават почти 9 пъти, което се дължи на прехода към по-висок клас на пътя.  Намаляването на оперативните разходи за движението на моторни превозни средства е, както следва:

- За лекотоварните автомобили - 1,21% до 2015 г., и достига 5,04% до 2040 г.

- За тежкотоварните автомобили - 0.96% до 2015 г., и достига 4,07% до 2040 г.

Въздействието на проекта може да се обобщи по следния начин:

Преди реализирането на проекта обходният път на гр. София в този участък бе с двулентов габарит, в недобро състояние и изключително интензивно движение, което създаваше сериозна опасност – особено при изпреварване  съчетано с несъобразена скорост или секунда невнимание, които са основна причина за произшествията. В резултат на реализацията на проекта се постигна модернизация на важна част от СОП като градска магистрала и  значително намаляване на пътните произшествия по новото трасе в резултат на по – големия габарит, както и увеличаване на капацитета на коридора.

Постигнати резултати:

  • Изграден надлез - 1 бр.
  • Изградена естакада – 1 бр.
  • Нова канализация – 3267,50 м.
  • Улично осветление – 1300 м.
  • Нов водопровод – 4049,90 м.
  • изграждане на липсваща важна част от СОП градска магистрала;
  • значително намаляване на пътните произшествия по новото трасе и намаляване на експлоатационните разходи;
  • повишено удобство на трафика – спестено време, по-висока средна скорост, избягване на задръствания;
  • по-голям капацитет на коридора;
  • изместването на трафика извън гр. София води пряко до намаляване на шума, вибрациите и вредните емисии, засягащи населението.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...