ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Кърджали – Подкова

[!] 8 септември 2014 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 01.09.2011 г.

Край: 22.03.2016г

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет:

Бюджет*: 53 269 827,48 лв.

Общо БФП: 53 269 827,48 лв.

ЕС: 45 279 353,36 лв.

(23 150 965,76 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Кратка информация за проекта:

Път І-5 Кърджали - Подкова е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор № 9, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. От българска страна новият път, свързващ маршрута до Подкова, е завършен по програма ФАР ТГС. Пътят между Русе и Маказа е от първи клас и е част от път E-85 на територията на България. Той е един от четирите първокласни маршрута, прекосяващи България от север на юг, и е основната връзка по направлението „Север-Юг”.

С реализацията на този проект се продължава изградената част от границата до Подкова и се модернизира цялото направление от гр. Кърджали до границата с Република Гърция.

Проектът бе разделен на два подобекта:

Подобект 1- Включващ основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-5 “Кърджали – разклон Джебел”

Подобект 2 – Представлява ново строителство - ІІ-ри етап на Път Е 85 – „Разклона Джебел – Подкова” и пътна връзка Фотиново.

Трасето на пътя се намира в югоизточната част от Родопите и е разположен изцяло на територията на област Кърджали – общините Момчилград, Джебел и Подкова.

Теренът е ниско планински и хълмист. Главната отводнителна артерия е р. Връбница с нейните леви притоци – реките Читак дере, Безименна и Голяма река.

Ситуационно пътят представлява клотоидно трасе, като радиусите варират от 250 до 1500 м. Началото на обекта е на път І-5, преди кръстовището за гр. Джебел

Проектът за рехабилитация, продължава по съществуващия път. След отделянето си, се развива по нов терен по левия бряг на р. Върбица – до включването му към пътя “Кърджали – Маказа”. На км 366+262 започва пътната връзка за с. Фотиново.

В сеизмично отношение районът попада в област със VІІ степен на сеизмичност, съгласно сеизмичното райониране на Р България за период от 1000 години.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Южен Централен район.

 

Технически параметри на проекта

Основни технически параметри на Подобект 1:

 • Клас на пътя - І-ви клас
 • Скорост - 80 км/ч и 50 км/ч
 • Дължина: 8,219 км
 • По-големи пътни кръстовища: 6 бр.
 • Големи съоръжения: - 6 бр.

Основни технически параметри на Подобект 2:

 • Клас на пътя: І-ви клас
 • Скорост: 80 км/ч за директното трасе и 60 км/ч за връзката за с. Фотиново
 • Дължина: 24,227 км директното трасе и 2,368 км връзката за с. Фотиново
 • Пътни кръстовища - 7 бр.
 • Пътна връзка “Фотиново”
 • Пътни кръстовище - 2 бр.
 • Големи съоръжения: 8 бр.

Показатели за реализацията на проекта

 

Изграден първокласен път от републиканската пътна мрежа

24,2 км

Рехабилитиран първокласен път от републиканската пътна мрежа

8.2 км

Построена пътна връзка

2.4 км

Реконструирани пътни кръстовища

6 бр.

Рехабилитирани пътни кръстовища

3 бр.

Изградени пътни кръстовища

12 бр.

Рехабилитирани мостове

6 бр.

Построени мостове

6 бр.

Рехабилитиран надлез

  1 бр.

Изграден надлез на ССП

1 бр.

Изградени подлези на ССП

10 бр.

Изградени площадки за принудително спиране

6 бр.

Изградени подпорни стени

6 бр.

Реконструирани водопроводи

9 бр.

Пътен възел

1бр.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...