ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос II / Одобрени инфраструктурни проекти

Кърджали – Подкова и пътна връзка „Фотиново”

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало: 01.09.2011 г.

Край: 22.03.2016г

Бенефициент: Агенция „Пътна инфраструктура“

Бюджет:

Бюджет*: 53 269 827,48 лв.

Общо БФП: 53 269 827,48 лв.

ЕС: 45 279 353,36 лв.

(23 150 965,76 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“ на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Кратка информация за проекта:

Път І-5 Кърджали - Подкова е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор № 9, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. От българска страна новият път, свързващ маршрута до Подкова, е завършен по програма ФАР ТГС. Пътят между Русе и Маказа е от първи клас и е част от път E-85 на територията на България. Той е един от четирите първокласни маршрута, прекосяващи България от север на юг, и е основната връзка по направлението „Север-Юг”.

С реализацията на този проект се продължава изградената част от границата до Подкова и се модернизира цялото направление от гр. Кърджали до границата с Република Гърция.

Проектът бе разделен на два подобекта:

Подобект 1- Включващ основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път І-5 “Кърджали – разклон Джебел”

Подобект 2 – Представлява ново строителство - ІІ-ри етап на Път Е 85 – „Разклона Джебел – Подкова” и пътна връзка Фотиново.

Трасето на пътя се намира в югоизточната част от Родопите и е разположен изцяло на територията на област Кърджали – общините Момчилград, Джебел и Подкова.

Теренът е ниско планински и хълмист. Главната отводнителна артерия е р. Връбница с нейните леви притоци – реките Читак дере, Безименна и Голяма река.

Ситуационно пътят представлява клотоидно трасе, като радиусите варират от 250 до 1500 м. Началото на обекта е на път І-5, преди кръстовището за гр. Джебел

Проектът за рехабилитация, продължава по съществуващия път. След отделянето си, се развива по нов терен по левия бряг на р. Върбица – до включването му към пътя “Кърджали – Маказа”. На км 366+262 започва пътната връзка за с. Фотиново.

В сеизмично отношение районът попада в област със VІІ степен на сеизмичност, съгласно сеизмичното райониране на Р България за период от 1000 години.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Южен Централен район.

API_IMG1_125430025939_or.jpg

 

 

Технически параметри на проекта

Основни технически параметри на Подобект 1:

 • Клас на пътя - І-ви клас
 • Скорост - 80 км/ч и 50 км/ч
 • Дължина: 8,219 км
 • По-големи пътни кръстовища: 6 бр.
 • Големи съоръжения: - 6 бр.

Основни технически параметри на Подобект 2:

 • Клас на пътя: І-ви клас
 • Скорост: 80 км/ч за директното трасе и 60 км/ч за връзката за с. Фотиново
 • Дължина: 24,227 км директното трасе и 2,368 км връзката за с. Фотиново
 • Пътни кръстовища - 7 бр.
 • Пътна връзка “Фотиново”
 • Пътни кръстовище - 2 бр.
 • Големи съоръжения: 8 бр.

Показатели за реализацията на проекта

Изграден първокласен път от републиканската пътна мрежа: 24,2 км

Рехабилитиран първокласен път от републиканската пътна мрежа: 8.2 км

Построена пътна връзка: 2.4 км

Реконструирани пътни кръстовища: 6 бр.

Рехабилитирани пътни кръстовища: 3 бр.

Изградени пътни кръстовища: 12 бр.

Рехабилитирани мостове: 6 бр.

Построени мостове: 6 бр.

Рехабилитиран надлез: 1 бр.

Изграден надлез на ССП: 1 бр.

Изградени подлези на ССП: 10 бр.

Изградени площадки за принудително спиране: 6 бр.

Изградени подпорни стени: 6 бр.

Реконструирани водопроводи: 9 бр.

Пътен възел: 1бр.

 

 Снимков материал

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...