ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос I / Одобрени инфраструктурни проекти

Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив - част от Транс-европейската железопътна мрежа

15 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. на 13.07.2011 г., а от Европейската комисия на 16.01.2012 г.

Срок:

Начало:

Август 2011 година

Край:

Март 2017 година

Бенефициент: ДП Национална компания ”Железопътна инфраструктура”

Бюджет*: 168 875 273,07 лв.

Общо БФП: 160 188 695,35 лв.

ЕС: 136 160 391,05 лв.

(69 617 702,48 евро)

* Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Кратка информация за проекта:

Проектът „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив“ успява да осъвремени железопътната инфраструктура, като увеличава линейната скорост по трасето до 160 km/h за пътнически влакове и до 200 km/h за влакове с накланящи се кошове (двойна железопътна линия). По този начин трасето е по-конкурентноспособно спрямо автомобилните пътища. Увеличавайки капацитетът му, се увеличава и безопасността на мрежата. С инсталирането на Европейска система за контрол на влаковете (ETCS), за сигнализация и GSM-R комуникации , както и замяната на всички железопътни прелези с надлези и тунели.

Основните заинтересовани страни от проекта:

  • Пътниците и превозвачите на товари в железопътния транспорт, като трафикът се увеличава, съответно с 13 % и с 10 % след приключването на проекта;

  • Населението в региона (около 3,4 млн.), по-големите  градски центрове (около 2,2 млн.), както и по протежение на железопътния коридор;

  • Регионалната икономика, град Пловдив – със своята значителна промишлена база;

  • Влаковите оператори – публични и частни.

Железопътната линия от София до Пловдив през Септември е част от коридор от железопътната трансевропейска транспортна мрежа, както и от коридора към Южен Кавказ и Централна Азия.

Местоположение

Мястото на изпълнение на проекта е Южен централен, област: Пловдив, Пазарджик, община Септември, Стамболийски.

Технически параметри на проекта

- Увеличаване на линейната скорост до 160 km/h;

- Повторно изграждане на железопътната линия в рамките на досегашното трасе

- Подобряване на мостовете, включително реконструкция на един от тях, така, че да се позволи по-висока линейна скорост

- Замяна на четири пътни прелеза по трасето с надлези;

- Инсталиране на нова електронна система за сигнализация;

- Оптичен кабел и GSM-R радио оборудване по цялото трасе между София и Пловдив;

- Модерни системи за информиране на пътниците на гарите.

 

Основни дейности по проекта

Модернизацията на обекта включи проектиране на строителните работи и тяхното изпълнение без напускане на границите на съществуващото трасе на железопътната линия и по-конкретно:

- Геоложки, хидроложки, геодезични и др. обследвания и измервания в участъците, подлежащи на модернизация;

- Проектиране на модернизацията и изграждане на долното и горното строене на трасето на двойната жп линия за целия участък Септември – Пловдив, позволяващи предвидената проектна скорост;

- Проектиране и полагане на нови горно строене и жп стрелки в гарите, по главните коловози, както и по второстепенните;

- Работни дейности по системата на контактната мрежа и секционните постове (включително реконструкция на тягова подстанция Преслав и секционен пост Пазарджик);

- Проектиране и изграждане / реконструкция на съоръженията за пресичане на железопътната линия и обслужване на пътници и пешеходци (пешеходни подлези, надлези и др.) съобразени с изискванията за обслужване на хора с увреждания (изискването се отнася за всички гари и спирки включени в проекта);

- Дейности по опазване на околната среда;

- Проектиране и изграждане на системи и сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив.

 

Показатели за реализация на проекта

 

Изградени железопътни линии: 122,118 км.

Модернизирани коловозни развития на гарите: 5 бр.

Гара Септември: 1 бр.

Гара Пазарджик: 1 бр.

Гара Огняново: 1 бр.

Гара Стамболийски: 1 бр.

Гара Тодор Каблешков: 1 бр.

Изградена контактна мрежа: 146,376 км

Ремонтирани и модернизирани мостове: 23 бр.

Подмяна на стълбовете на контактната мрежа: 2116 бр.

Подновена сигнализация на гари: 3 бр.

Инсталирани GSM-R базови станции и антени (София-Пловдив): 15 бр.

Положени оптични кабели от София до Пловдив: 184 км

Изградена ETCS Level 1 за участъка Септември-Пловдив: 1 бр.

Инсталирана телекомуникационна апаратура на гари: 16 бр.


 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...