ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Комитет за наблюдение / Процедурни правила

Процедурни правила за работа на Комитета за наблюдение

A+AA-

Членове на КН са: представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите, на други управляващи органи и на соцаиално-икономическите партньори. Членовете на КН следва да бъдат определени от Министъра на транспорта въз основа на предложенията, направени от институциите, като се спазва принципът за партньорство в съответствие с чл.11 от Регламент 1083/2006 г.:

 • Ръководителят на УО на ОПТ, ръководителите на УО на останалите оперативни програми, ръководителят на УО на Програмата за развитие на селските райони, изпълнителният директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерство на финансите, ръководителят на Централното координационно звено, ръководителят на сертифициращия орган.
 • Представители на министерства и държавни агенции, които имат отношение към приоритетите на ОПТ
 • Предствител на Националното сдружение на общините в Република България
 • По един представител на регионалните съвети за развитие на районите за планиране
 • Представители на национално представените организации на работодатели, работници и служители, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда
 • Експерти, компетентни по хоризонталните въпроси в следните области: устойчиво развитие, вкл. околна среда и равни възможности.
 • КН може да създаде при необходимост временнни и постоянни подкомитети по специфични и текущи въпроси.
 • КН трябва да създаде свои процедурни правила и да ги приеме след като бъдат съгласувани от УО. КН се председателства от заместник-министъра, отговарящ за УО. По своя инициатива, в съответствие с чл.64 на Регламент 1083/2006, представител на Европейската комисия може да участва в работата на КН с право на съвещателен глас. Представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд могат да участват с право на съвещателен глас, ако тези институции имат принос към ОП.
 • Функцията на КН е да наблюдава изпълнението на ОПТ, особено по отношение на съответствието с регламентите на ЕК и законодателство в Република България и за постигане на целите, заложени в ОП.

КН има следните задачи:

 • Одобрява критериите за избор на проекти в срок до три месеца от одобряването на ОП, но не по-късно от един месец след получаване на финансови средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Критериите за избор могат да бъдат изменяни съгласно нуждите на програмирането
 • Периодично да следи за напредъка при постигане на специфичните цели на ОП въз основа на документите, представени от УО
 • Проверява резултатите, постигнати при изпълнението, по-конкретно дали са постигнати определените за всеки приоритет цели и оценките съгласно чл.48 (3);
 • Разглежда и одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението съгласно чл.68, преди те да бъдат изпратени в ЕК
 • Възлага на УО на ОПТ да изпрати одобрените доклади на ЕК
 • Получава информация за годишните контролни доклади, изготвени от Одитиращия орган и от други вътрешни и външни контролни органи за констатциите с висока степен на риск (ако има такива) и коментарите на ЕК, които може да възникнат след разглеждането на доклада
 • Приема график за изпълнение на предприетите мерки и одобрява доклада за изпълнението на корективните мерки
 • Получава информация за резултатите, заключенията и препоръките от докладите за финансовото управление и изпълнение на ОПТ, изготвени от сертифициращия орган
 • Предлага на УО промени или преразглеждане на ОПТ, които ще допринесат за постигане на целите на фондовете от ЕС или за подобряване на управлението, вкл. финансовото управление
 • Разглежда и одобрява всяко предложение за промени в съдържанието на решението на ЕК за отпусканите средства от фондовете на ЕС;
 • Разглежда и одобрява, ако е необходимо предложенията за преразпределение на средства между отделните приоритети на програмата
 • одобрява Комуникационна стратегия на ОПТ
 • контролира дейността на УО по отношение на хоризонталните политики - държавни помощи, обществени поръчки, устойчиво развитие, в т.ч. околна среда и равни възможности
 • получава информация от ръководителя на УО за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки на ОПТ
 • получава информация от ръководителя на УО за използването на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
 • взима решения по проблемни въпроси, сързани с помощта от фондовете на ЕС
 • изпълнява и други задачи, в съответствие с приетите процедурни правила

КН на ОПТ приема свои процедурни правила и кодекс на поведение по предложение на Ръководителя на УО на ОПТ.

По принцип решенията на КН се вземат с единодушие. Процедурните правила дават възможност за мажоритарно гласуване при взимане на решенията за изпълнение на ОПТ, в т.ч. решения за прехвърляне на средства.

КН заседава поне два пъти годишно по предварително одобрен индикативен график. Ако е неoбходимо, могат да се свикват и извънредни заседания съгласно процедурните правила за работа на КН. На първото годишнно заседание следва да се разгледа напредъкът през предходната година и да се одобри годишния доклад за изпълнението. В случай на обстоятелства, които изискват взимане на решение преди следващата редовна среща, КН може да направи това и с писмена процедура.

Функциите на Секретариат на ОПТ се изпълняват от отдел „Мониторинг, информация и комуникация" на УО на ОПТ. Секретариатът подготвя необходимите за разглеждане документи от името на КН и ги изпраща на членовете в съответствие с установените в процедурните правила процедури и срокове.

pdf.gifПълният текст на Процедурните правила за работа на Комитета за наблюдение, версия 5, м. март 2013.pdf (307.7 KB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...