ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Комитет за наблюдение / Процедурни правила

Процедурни правила за работа на Комитета за наблюдение

A+AA-

Членове на КН са: представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите, на други управляващи органи и на соцаиално-икономическите партньори. Членовете на КН следва да бъдат определени от Министъра на транспорта въз основа на предложенията, направени от институциите, като се спазва принципът за партньорство в съответствие с чл.11 от Регламент 1083/2006 г.:

 • Ръководителят на УО на ОПТ, ръководителите на УО на останалите оперативни програми, ръководителят на УО на Програмата за развитие на селските райони, изпълнителният директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерство на финансите, ръководителят на Централното координационно звено, ръководителят на сертифициращия орган.
 • Представители на министерства и държавни агенции, които имат отношение към приоритетите на ОПТ
 • Предствител на Националното сдружение на общините в Република България
 • По един представител на регионалните съвети за развитие на районите за планиране
 • Представители на национално представените организации на работодатели, работници и служители, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда
 • Експерти, компетентни по хоризонталните въпроси в следните области: устойчиво развитие, вкл. околна среда и равни възможности.
 • КН може да създаде при необходимост временнни и постоянни подкомитети по специфични и текущи въпроси.
 • КН трябва да създаде свои процедурни правила и да ги приеме след като бъдат съгласувани от УО. КН се председателства от заместник-министъра, отговарящ за УО. По своя инициатива, в съответствие с чл.64 на Регламент 1083/2006, представител на Европейската комисия може да участва в работата на КН с право на съвещателен глас. Представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд могат да участват с право на съвещателен глас, ако тези институции имат принос към ОП.
 • Функцията на КН е да наблюдава изпълнението на ОПТ, особено по отношение на съответствието с регламентите на ЕК и законодателство в Република България и за постигане на целите, заложени в ОП.

КН има следните задачи:

 • Одобрява критериите за избор на проекти в срок до три месеца от одобряването на ОП, но не по-късно от един месец след получаване на финансови средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Критериите за избор могат да бъдат изменяни съгласно нуждите на програмирането
 • Периодично да следи за напредъка при постигане на специфичните цели на ОП въз основа на документите, представени от УО
 • Проверява резултатите, постигнати при изпълнението, по-конкретно дали са постигнати определените за всеки приоритет цели и оценките съгласно чл.48 (3);
 • Разглежда и одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението съгласно чл.68, преди те да бъдат изпратени в ЕК
 • Възлага на УО на ОПТ да изпрати одобрените доклади на ЕК
 • Получава информация за годишните контролни доклади, изготвени от Одитиращия орган и от други вътрешни и външни контролни органи за констатциите с висока степен на риск (ако има такива) и коментарите на ЕК, които може да възникнат след разглеждането на доклада
 • Приема график за изпълнение на предприетите мерки и одобрява доклада за изпълнението на корективните мерки
 • Получава информация за резултатите, заключенията и препоръките от докладите за финансовото управление и изпълнение на ОПТ, изготвени от сертифициращия орган
 • Предлага на УО промени или преразглеждане на ОПТ, които ще допринесат за постигане на целите на фондовете от ЕС или за подобряване на управлението, вкл. финансовото управление
 • Разглежда и одобрява всяко предложение за промени в съдържанието на решението на ЕК за отпусканите средства от фондовете на ЕС;
 • Разглежда и одобрява, ако е необходимо предложенията за преразпределение на средства между отделните приоритети на програмата
 • одобрява Комуникационна стратегия на ОПТ
 • контролира дейността на УО по отношение на хоризонталните политики - държавни помощи, обществени поръчки, устойчиво развитие, в т.ч. околна среда и равни възможности
 • получава информация от ръководителя на УО за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки на ОПТ
 • получава информация от ръководителя на УО за използването на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
 • взима решения по проблемни въпроси, сързани с помощта от фондовете на ЕС
 • изпълнява и други задачи, в съответствие с приетите процедурни правила

КН на ОПТ приема свои процедурни правила и кодекс на поведение по предложение на Ръководителя на УО на ОПТ.

По принцип решенията на КН се вземат с единодушие. Процедурните правила дават възможност за мажоритарно гласуване при взимане на решенията за изпълнение на ОПТ, в т.ч. решения за прехвърляне на средства.

КН заседава поне два пъти годишно по предварително одобрен индикативен график. Ако е неoбходимо, могат да се свикват и извънредни заседания съгласно процедурните правила за работа на КН. На първото годишнно заседание следва да се разгледа напредъкът през предходната година и да се одобри годишния доклад за изпълнението. В случай на обстоятелства, които изискват взимане на решение преди следващата редовна среща, КН може да направи това и с писмена процедура.

Функциите на Секретариат на ОПТ се изпълняват от отдел „Мониторинг, информация и комуникация" на УО на ОПТ. Секретариатът подготвя необходимите за разглеждане документи от името на КН и ги изпраща на членовете в съответствие с установените в процедурните правила процедури и срокове.

pdf.gifПълният текст на Процедурните правила за работа на Комитета за наблюдение, версия 5, м. март 2013.pdf (307.7 KB)

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

Стартират обществените поръчки за проектиране и строителство на платното за София на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле +

28 август 2018

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществените поръчки за определяне на изпълнител за проектиране и строителство на платното за София на автомагистрала „Струма“, в участъка Кресна - Крупник. Това е платно в посока Кулата -...

Три ключови жп гари ще бъдат модернизирани със средства от ОПТТИ +

10 август 2018

Три ключови жп гари ще бъдат модернизирани със средства от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 (ОПТТИ). Одобрен е проектът за реконструкция на железопътните гари Подуяне, Искър и Казичене. Общата стойност на проекта е 7,4...

19 оферти за модернизация на жп линията „Елин Пелин – Костенец“ +

6 август 2018

Общо 19 са подадените оферти за трите обособени позиции по проекта за модернизация на жп линията между Елин Пелин и Костенец. Големият брой предложения показва още веднъж, че процедурата се провежда по възможно най-прозрачния начин и при голяма...