ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / За програмата / Обща информация

Обща информация

A+AA-

Обща информация

Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. ОПТ е оперативната програма с най-голям бюджет в България - 2 003 481 163.68 евро.

Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

Специфичното в ОПТ е предварителното определяне на конкретните бенефициенти по проектите и предварителното приоритизиране на индикативен списък с инфраструктурни проекти, предвидени за финасиране от програмата.

Оперативната програма се фокусира върху няколко стратегически приоритета, които ще допринесат за интегрирането на националната транспортна мрежа в тази на ЕС. Постигането им ще има основен принос за устойчивия и балансиран икономически растеж на страната в средносрочен и в дългосрочен план.

 • Обща цел на ОПТ

  • Развитие на устойчива транспортна система.

  Специфичните цели на програмата са:

  • Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз;
  • Постигане на баланс между отделните видове транспорт.

  Съгласно Регламент (EC) № 1083/2006 програмата трябва да бъде дефинирана на ниво приоритетни оси, подчертавайки най-важните операции. ОПТ има пет приоритетни оси. Бенефициентите по различните приоритетни оси са както следва:

  1. Приоритетна ос - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси

  • Национална компания "Железопътна инфраструктура"

  2. Приоритетна ос - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси

  • Агенция "Пътна инфраструктура"

  3. Приоритетна ос - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари

  • Столична община - „Метрополитен" ЕАД;
  • Национална компания „Железопътна инфраструктура"

  4. Приоритетна ос - Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища

  • Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав";
  • Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

  5. Приоритетна ос - Техническа помощ

  По първите 4 основни приоритетни оси се предвижда да бъдат реализирани 17 проекта.

  Изготвяне на ОПТ:

  Изготвянето на ОПТ започна през месец октомври 2004 г., в съответствие с принципа на партньорство между ключови министерства, неправителствени организации, организации на работодатели, социално-икономически партньори, академични кръгове, регионални и местни власти, чиито представители са членове на работната група, създадена със заповед на Министъра на транспорта. Координацията на подготовката на ОПТ и нейната съгласуваност с останалите Оперативни програми и Националната и Eвропейска транспортни политики се извършва от Дирекция "Координация на програми и проекти" - Управляващ орган на ОПТ в тясно сътрудничество с Агенцията за икономически анализи и прогнози - секретариат на Националния план за развитие. Отделните глави на ОПТ са изготвени, обсъдени и съгласувани с членовете на Работната група по време на единадесет работни сесии.

  Основни документи, използвани в процеса на изготвяне на ОПТ:

  • Националната стратегическа референтна рамка;
  • Бяла книга: "Европейска транспортна политика до 2010 г. - „Време за решение" и актуализацията и от 2006 г.;
  • Доклада от Група I на високо равнище, председателствана от Карел ван Мирт, окт. 2003 г.; и Решение (ЕК) 1692/96 изменено с Решение (ЕК) № 884/2004;
  • Докладът от Групата на високо равнище, председателствана от Лойола де Паласио, относно разширяването на основните Транс-европейски транспортни оси към съседните страни и региони, ноември 2005 г. и Комюникето на Комисията от 7 февруари 2007;
  • Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.;
  • Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Република България за периода 2006-2015 г.;
  • Десетгодишен план за развитие за НК"ЖИ", разработен по Проект "Организационно преструктуриране на железницата - развитие на управлението на железопътната инфраструктурна компания" от SYSTRA, CIE Consult, Railplan и Deloitte&Touche, финансиран по програма ФАР за 2002 г.;
  • Стратегия за интегриране на българската железопътна инфраструктура в европейската интермодална транспортна мрежа;
  • Изследване за подобряване на навигацията по река Дунав в България и Румъния, изготвено от Фредерик Р. Харис B.V., финансирано по програма ФАР, декември 1999 г.;
  • Стратегия за развитие на вътрешния воден транспорт, морския транспорт и пристанищата до присъединяването на Република България към Европейския съюз;
  • Национална стратегия по програма ИСПА - сектор „Транспорт";
  • Национална стратегия за опазване на околната среда за периода 2000-2006 г.;
  • Национална стратегия за опазване на околната среда.

  Основните стъпки при подготовката на ОПТ са определени с постановление на Министерски съвет No 171 от август 2002 г., изменено и допълнено от постановление на Министерски съвет No 12 от 19 януари 2004 г.

  Съгласно регламент на Съвета (EC) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г., определящ Основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и отменящ регламент (EC) No 1260/1999, ОПТ е част от Националната стратегическа референтна рамка (НСРР), която на основата на координирана последователност от приоритети, дефинира стратегическото развитие на транспортния сектор за периода 2007 - 2013 г., с цел да постигне целта „Сближаване" на ЕС. Опертивна програма „Транспорт" (ОПТ) ще бъде съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

  ОПТ е изготвена в изпълнение на:

  • Постановление на Министерски съвет №171/02.08.2002, допълнено и изменено от Постановление на Министерски съвет №12/19.01.2004, засягащо създаването на Координационен съвет за Националния план за развитие/НСРР и процеса на изготвяне на програмни документи, засягащи участието на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;
  • Регламент на Съвета (EC) № 1083/2006 ;

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...