Начало / Новини

Изпълнението на ОП „Транспорт” върви с все по-бързи темпове

28 май 2012 A+AA-

„След сравнително бавен старт, към момента изпълнението на ОП „Транспорт" набира скорост" - това е основният извод в доклада на Консорциум УИГ и партньори, извършил Междинната оценка на напредъка и цялостното изпълнение на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. Оценителят сочи, че при запазване на настоящите тенденции, изпълнението на програмата ще протече без загуби на средства.

Стартирането на големи инфраструктурни проекти като АМ „Марица", АМ „Струма" и Етап II на Софийското метро в участъците „Обеля - Надежда" и „Младост 1 - Цариградско шосе" е предпоставка за още по-добро финансово изпълнение на програмата, твърдят експертите, изготвили доклада.

С цел запазване на добрия темп на усвояването на средства по програмата, консултантът набляга на необходимостта от осигуряването на добра подготовка на проектите, планирани за финансиране, както през настоящия, така и през следващия програмен период, като се препоръчва да бъдат инвестирани повече средства в тази насока. В оценителния доклад се препоръчва Управляващият орган на Оперативна програма „Транспорт" да продължи с изпълнението на мерките за укрепване на своя административен капацитет и този на бенефициентите чрез провеждането на обучения, въвеждането на система за осигуряване на необходимото материално стимулиране на служителите.

Оценителят е идентифицирал като проблем неравномерното изпълнение в рамките на отделните приоритетни оси по ОПТ. В периода на оценката не е отчетен напредък по отношение на мултимодалния транспорт на товари по приоритетна ос 3 и водния транспорт по приоритетна ос 4. В тази връзка е препоръчано УО на ОПТ съвместно с бенефициентите да идентифицират нови проекти за изпълнение в тези две области с цел постигането на очакваното икономическо и социално въздействие на програмата.

Основните проблеми, които бенефициентите срещат при изпълнението на проектите по ОПТ са свързани с отчуждаването, получаването на строителни и екологични разрешителни. Забелязват се и известни трудности, свързани с осигуряването на финансирането на проектите. В тази връзка Оценителят е препоръчал да се предприемат действия за обсъждане на някои важни промени по отношение на правната и институционалната среда на изпълнение на ОПТ, например нормативни промени, които да предвиждат „ускорено" администриране на проекти, финансирани от ЕС, от страна на лицензиращите органи и съдилищата.

Междинната оценка на цялостното изпълнение на ОП „Транспорт" е извършена съгласно Индикативния план за оценка на ОПТ, като е обхванат периодът от 2007 г. до 30.06.2011 г. Изпълнителят - консорциум „УИГ и партньори" е избран след проведена обществена поръчка. Изготвената оценка има за цел да подобри качеството, ефективността, въздействието, устойчивостта и съответствието на помощта, предоставяна от Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Докладът е реализиран по проект BG161PO004-5.0.01-0040 „Независими оценки на Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г." и се финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на ОПТ чрез Европейския фонд за регионално развитие.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...