Начало / Новини

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява открит конкурс за малка обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на предварителен контрол за съответствие на техническите спецификации по процедури за възлагане на обществени поръчки по пътни проекти, предвидени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.”

7 септември 2009 A+AA-

 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията  отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет: „Избор на консултант за осъществяване на предварителен контрол за съответствие на техническите спецификации по процедури за възлагане на обществени поръчки по пътни проекти, предвидени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г.". Поръчката е публикувана на електронната страница на Агенцията за обществени поръчки под № 00042-2009-0023. Услугите ще се финансират със средства от Приоритетна „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013г.

Национална Агенция „Пътна инфраструктура", която е бенефициент по Приоритетна ос ІІ на Оперативната програма - „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основни национални транспортни оси", предвижда за следващия 18 месечен  период провеждане на процедури за избор на изпълнители на строителство, строителен надзор и консултанти за оказване на техническа помощ при подготовка на пътни проекти по проекти Автомагистрала „Струма", Автомагистрала „Марица", връзка на Автомагистрала „Хемус" с околовръстен път на гр. София, рехабилитация на транзитни пътища IV, фаза II, отсечка Кърджали - Подкова и Автомагистрала „Тракия". 

Участниците не трябва да са участвали в изготвянето на документацията за възлагане на обществената поръчка по проектите, посочени по-горе, и не трябва да  участват в изпълнението на обществените поръчки, в чието провеждане участват.

Основната цел на поръчката е подпомагане дейността на Управляващия орган по ОП „Транспорт" 2007-2013 г. за осъществяване на функциите по предварителен контрол, съгласно изискванията на чл.20а от Закона за обществените поръчки и Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средствата на европейските фондове. Основните задължения на изпълнителя обхващат преглед на техническите спецификации, които са част от документацията за всяка процедура, и участие на експерти като членове или консултанти в комисиите за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки за пътни проекти.

Документация за участие в процедурата може да бъде получена в деловодството на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията до 18.09.2009г. Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден до 25.09.2009г.

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...