Начало / Новини

Информация за сключените договори за изпълнение на проекта за разширение на метрото в град София

27 август 2008 A+AA-
Проектът за разширение на метрото в София - втори метродиаметър „Пътен възел Надежда - Централна ж.п.гара - пл. Св.Неделя - НДК - бул.Черни връх", е предвиден за финансиране от Оперативна програма (ОП) „Транспорт" с индикативен бюджет от 185 190 000 евро. /362 200 157,70 лв./

В процедурата за избор на Изпълнители, според технологията на строителство, трасето е разделено на две отсечки:

 • Обособена позиция I - „Пътен възел Надежда - Централна ж.п.гара -пл.Св.Неделя - бул. Патриарх Евтимий" с дължина 3,8 км и 4 метростанции;
 • Обособена позиция II - „Бул. Патриарх Евтимий - НДК - бул. Черни връх" с дължина 2,6 км и 3 метростанции в т.ч. завършване на изградените преди около 25 г. конструкции на участъка в района на НДК.

Поради високите цени на допуснатите кандидати (400млн.лв. за позиция I и 155 млн.лв. за позиция II), обявеният през 2007 г. търг за избор на Изпълнител бе прекратен по чл.30, ал.1, т3 от ЗОП и през април 2008 г. на общо основание е обявена нова открита процедура. Процедурите са обявени публично в Официалния вестник на Европейската Комисия, Държавен вестник на Р България, АОП, интернет страниците на Министерството на транспорта, Столична община и Метрополитен ЕАД и в медиите.

От 19 юни до 21 юли 2008 г., представителна комисия с членове от Министерството на финансите, Министерството на транспорта, Областната управа на гр. София, Столична община и Метрополитен ЕАД, направи комплексна оценка на икономически най-изгодните оферти и класиране на участниците. Към комисията са привлечени технически експерти и експерт по процедурите от Съюза на одиторите от Сметната палата.

Съгласно оценката на комисията, фирмите класирани на първо място за съответния участък изпълняват напълно заложените изисквания за опит и капацитет, като са представили най-пълни и професионално разработени Технически предложения и най-ниски ценови оферти.

В резултат на прецизната оценка и прозрачно проведената процедура, в законовия срок до 1 август 2008 г., не са постъпили възражения и решението за избор на Изпълнители е влязло в сила. В съответствие с чл. 41, ал.3 от ЗОП на 27 август 2008 г. се подписват договорите за двата участъка за проектиране и строителство, както следва:

 • За обособена позиция I - с фирма „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД, с посочени трима подизпълнители на цена 329133000 лв;
 • За обособена позиция II - с Обединение „МЕТРО ТРЕЙС", състоящо се от три фирми и петима подизпълнители на стойност 141 960 000 лв.

Вследствие на повторното обявяване на процедурата и предложенията на класираните на първо място фирми, цената за изграждане на проекта е намалена с 84 млн. лв.

Недостигът на финансов ресурс, който се явява от разликата между индикативния бюджет на проекта, предвиден в ОПТ и тръжната цена за двете обособени позиции е на приблизителна стойност 109 млн. лв. Необходимият бюджет трябва да бъде осигурен от бенефициента, за да бъде разрешено от Управляващия на ОП „Транспорт" стартирането на проекта.

Договорите влизат в сила от датата на получаване на писмено уведомление от страна на „Метрополитен" ЕАД до съответния изпълнител, което се основава на официално разрешение за стартиране на изпълнението на проекта от страна на Управляващия орган на ОП „Транспорт" до бенефициента.

Срокът за изпълнение на строителните роботите по обособена позиция І е 45 месеца.

Срокът за изпълнение на строителните работи по обособена позиция ІІ е 45 месеца.

Основни предложения на избраните Изпълнители

Избраният Изпълнител на участъка „Пътен възел Надежда - Централна ж.п.гара - бул. П.Евтимий" „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД е предложил цена с 22 млн.лв по-ниска от цената на фирмата, класирана на второ място и съответно с 61 и 67 млн.лв. по-ниска от цените на фирмите класирани на трето и четвърто място.

За изпълнението на голяма част от работите на участъка от метрото в София фирма „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД е посочила специализирани местни подизпълнители.

За доказване на опит при проектирането и строителството на работи от подобен характер и сложност, фирмата сзаедно с подизпълнителите е приложила над 45 договора. Основните обекти изпълнени от фирмата през последните години са:

 • 60 км метротунели в т.ч. с механизирана тунелопробивна машина (ТПМ) в Истанбул, Турция;
 • метростанции по подземен и открит способ,
 • доставка и монтаж на електромеханично оборудване на над 45 км метро;
 • автомагистрали в България (АМ Тракия: Бургас-Карнобат), Мароко, Турция, железопътни линии, мостове, и други;
 • работила е в съдружие с водещи световни фирми, като Алстом, Марубени, Ансалдо и др.

„ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД има годишен оборот над 1,8 млрд. лв., над 3 700 работника и над 450 броя специализирана механизация включително 4 модерни тунелопробивни машини-щитове и други машини и оборудване за строителство метро по открит способ.

В сравнение с предложенията на останалите участници Техническото предложение на „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД е най-пълно и в най-голяма степен съответства на изискванията на тръжната документация и на спецификата на участъка. За изграждане на метрото в София е предложена технология на строителство на двупътни тунели с от водещата немска фирма Херенкнехт уникална тунелопобивна машина с диаметър 9,35м.

Избраният Изпълнител на участъка „Бул.П.Евтимий - НДК - х-л Хемус - бул.Черни връх (РУМ Черни връх), Обединение „МЕТРО ТРЕЙС", е предложил цена с 5,5 млн.лв по-ниска от цената на фирмата класирана на второ място и с 7,5 млн.лв. по-ниска от тази на фирмата, класирана на трето място.

За доказване на опит при проектирането и строителството на работи от подобен характер и сложност Обединението е приложило над 120 договора. Основните обекти изпълнени от Обединение „МЕТРО ТРЕЙС" през последните години са:

 • над 23 км тунели по Нов австрийски метод (НАМ) в България, Германия и Испания;
 • на метростанции; системи по електромеханична част, автоматика, управление на движението, и релсов път за над 15 км метро;
 • два участъка от магистрала Тракия;
 • укрепване на големи изкопи и свлачища;
 • ТЕЦ Марица Изток;
 • мостове, виадукти, ж.п. линии, хидротехнически съоръжения и др. в страната и чужбина;
 • фирмите от обединението и техните подизпълнители са работили в съдружие с водещи фирми от Германия, Испания, Франция и други.

Обединението има над 1800 работника и 150 души инженернотехнически персонал. Притежава голямо количество специализирана строителна механизация за строителство по предвиждания за участъка от метрото в София Нов австрийски метод за тунелите и открит способ за метростанциите.

Техническото предложение на Обединение „МЕТРО ТРЕЙС" е в съответствие с изискванията на Възложителя с пълни и добре разработени технически решения за отделните обекти от участъка на метрото. Единствено от всички кандидати за изпълнители на участъка предлага: изпълнение без цялостно спиране на движението в кръстовищата; детайли за саниране на отделни участъци от изпълнените преди около 25 години тунели в участъка „НДК - х-л Хемус"; проекти за съхранение и реконструкция на засяганите инженерни мрежи, защита на сградите в зоната на влияние на строителството и др.

Цената за изпълнение на подписваните договори за проектиране и изграждане на двата участъка е твърдо-договорна и не подлежи на промяна. Срокът на строителството е 45 месеца. При просрочие на сроковете се предвижда неустойка в размер на 0,05% от стойността на договорите за всеки просрочен ден (164 хил.лв. на ден за първия участък и 70 хил.лв. на ден за втория участък). При по-голямо просрочие тя може да достигне до 20% от стойността на отделните участъци, съответно до 65 млн.лв. за първия и до 28 млн.лв. за втория участък.

За участъците от Проекта са изпълнени всички изисквания на нормативната база за проучване и проектиране, и на тази основа са издадени необходимите разрешения за строеж. Тяхното строителство ще започне след предстоящото реализиране на процедурните стъпки предвидени в споразумението с Управляващия орган и в договорите за изпълнение.

С реализацията на изключително важните участъци от Проекта за разширение на метрото в София, финансирани от ОП "Транспорт", ще се осигури мощен, скоростен, извън-уличен, масов градски транспорт по едно от най-натоварените направления на столицата и ефективни интермодални връзки с главните транспортни възли на града. След завършването на проекта по ОП "Транспорт" и извършваното паралелно строителство от Столична община се предвижда, през 2012 г. метрото в София да има две линии с обща дължина около 31 км и да превозва дневно над 420 хил. пътника.

В резултат на изпълнението на проекта основните ползи за града ще се изразят в: значително облекчава на трафика, неколкократно увеличаване на скоростта на пътуванията с обществения транспорт, спестяване на над 95 хил. часа дневно от пътниците на масовия градски транспорт, намаляване с над 35 хил. тона годишно на количеството на вредните газове, в т.ч. парникови, изхвърляни от автомобилите и превозните средства на масовия градски транспорт, снижаване на себестойността на пътуванията с обществения транспорт и др.

 

 


 

 

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...