Начало / Новини

Избран е изпълнител на проекта за разширение на метрото в София

22 юли 2008 A+AA-
Избран е изпълнител на проекта за разширение на метрото в София 

          

Заместник министърът на транспорта Весела Господинова и кметът на Столична община Бойко Борисов представиха официално резултатите от приключилата открита тръжна процедура за избор на изпълнители на проекта за разширение на метрото в София. Проектът е предвиден за финансиране от ОП „Транспорт" 2007-2013 г. с индикативен бюджет от 185,19 млн. евро, от които 157,41 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие и 27,78 млн. евро национално съ-финансиране.

За по-голяма прозрачност и обективност на процедурата в комисията за оценка са включени представители на: Министерството на транспорта, Министерството на финансите, Областната управа, Столична община и специалисти от Метрополитен ЕАД. Към комисията са привлечени двама технически експерта и експерт от Съюза на одиторите от  Сметната палата.

 

Участъкът предмет на откритата тръжна процедура включва трасето „Пътен възел Надежда - Централна жп гара - Пл.Св.Неделя- НДК - Бул.Черни връх"  с обща дължина 6,4 км и 7 метростанции.

Поради разлики в технологиите на строителство, участъкът е разделен на следните две обособени позиции съгласно Закона за обществените поръчки:

  • Ø Обособена позиция № 1 - „Пътен възел Надежда - Централна ж.п.гара - пл. Св.Неделя - бул. Патриарх Евтимий", с дължина 3,8 км и 4 метростанции ;
  • Ø Обособена позиция № 2 - „Бул. Патриарх Евтимий - НДК - бул. Черни връх", с дължина 2,6 км и 3 метростанции, включваща и завършване на участък с частично изградени конструкции с дължина около 1,0 км в района на НДК.

 

Със заповед на Възложителя „Метрополитен" ЕАД № РД12-103/21.07.08 г., е обявено класирането на участниците в откритата процедура по ЗОП.

 

За обособена позиция № 1 комисията за избор на изпълнител е класирала на първо място „ДОУШ  ИНШААТ ВЕ  ТИДЖАРЕТ" АД  с 99 точки, при тръжна цена 329 133 186 лв.

 

За обособена позиция № 2 на първо място е класирано  Обединение „МЕТРОТРЕЙС" с присъдени 95,00т , при оферирана цена от  141 960 030 лв.

          

Общата стойност на двата участъка съгласно офертите на класираните на първо място участници за двете позиции възлиза на 470 093 216 лв.

         Срокът на строителство на целия участък /двете позиции/ е 45 месеца от влизането в сила на договорите за строителство, като се очаква участъкът да бъде завършен през лятото на 2012год.

 

Допълнителна информация:

           Търгът за избор на изпълнител на проекта за разширение на софийското метро е обявен повторно през месец април 2008 г., поради високи цени предложени от допуснатите кандидати при проведения първи търг, съответно 400, 469 млн.лв. за обособена позиция №1 и 155,555 млн.лв. за обособена позиция №2.

          На обявения за втори път търг са представени 8 оферти, по 4 за всяка от обособените позиции. Процедурата е обявена в Официалния  вестника на Европейската комисия, в Държавен вестник на Р България и на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки.

 

          Комисия назначена със Заповед РД-12-087/19.06.08 на Изпълнителния директор  на Метрополитен ЕАД за периода 19.06.08-21.07.08 г.  направи оценка на представените оферти, съгласно предварително обявените критерии.

 

        Оценката на постъпилите оферти е направена по следните критерии:

      1. Финансови показатели / цена /        - 58 т;

      2. Технически показатели

         /Техническо предложение/               - 42 т.

     

След прегледа на офертите комисията е констатирала, че всички участници са представили необходимите административни документи за участие. За обособена позиция №1 всички кандидати отговарят на минималните изисквания посочени в тръжните документи, поради което са допуснати до етапа за отваряне на ценовите оферти. При прегледа на офертите за обособена позиция № 2, кандидатът „ФСС-Асталди" е отстранен поради представяне на цена по-висока от заложената в тръжната документация максимална цена.

 

      След отваряне на ценовите оферти и комплексна оценка на предложенията, комисията с Протокол от 21.07.08 е класирала участниците както следва:

                       

                                   Обособена позиция  № 1

  1.„ДОУШ  ИНШААТ ВЕ  ТИДЖАРЕТ" АД - 99 точки, 329,133186 млн.лв

  2.„ОБРАСКОН УАРТЕ ЛАИН" АД/ОHL/      - 86,45т ,   350,575025 млн.лв

  3." ФСС Конструксион, АД-АСТАЛДИ С.П.А 

       /FCC - ASTALDI /                                        -  81,92т,   390,188085 млн.лв.

  4. Обединение „ХОХТИЙФ-ГБС"                   -  81,13Т,   396,592335 млн.лв

 

                                  Обособена позиция № 2

  1. Обединение „МЕТРОТРЕЙС"                     - 95,00т ,    141,960030 млн.лв

  2. Станилов ЕООД                                            - 93,72т,     147,775579 млн.лв

  3. Геотехмин ООД                                           - 88,06т,      149,550000 млн.лв.

 

       Участниците класирани на първо място за съответните обособени позиции участват с обединение от фирми или подизпълнители за отделни специфични видове работи.

 

    Общата минимална стойност   на двата участъка при прекратената процедура през месец март 2008 г. възлиза на 556,024млн.лв.

 

     Вследствие повторното обявяване на процедурата цената е намалена с 85,93 млн. лв.

          

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...