Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Приоритетни оси / Приоритетна ос IV / Одобрени инфраструктурни проекти

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав

16 май 2017 A+AA-

Проектът е одобрен от Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Срок:

Начало:

 • Дейност 1: 24.09.2014 г.
 • Дейност 2: 09.09.2013 г.
 • Дейност 3: 28.07.2014 г.

Край:

 • Дейност 1: 30.06.2015 г.
 • Дейност 2: 25.03.2014 г.
 • Дейност 3: 27.04.2015 г.

 

Бенефициент: Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“

 

Бюджет*: 3 316 368,06 лв.

Общо БФП: 3 316 368,06 лв.

ЕС: 2 818 912,85 лв.

(1 441 287,25 евро)

*Бюджетът на проекта включва верифицираните допустими разходи по проекта в т.ч. БФП и съфинансиране от бенефициента

Проектът се финансира по Приоритетна ос IV „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водните пътища” на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

 Кратка информация за проекта:

Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване на системите за навигация, осъвременяване и актуализиране на мрежите за мониторинг и методите за събиране, обработване и анализиране на данни за количествена и качествена оценка на водите на река Дунав. Възстановяване и подобряване на базисната инфраструктура, представляваща опорната геодезична мрежа по поречието на р. Дунав.

 Основни дейности по проекта са:

 • Подобряване на системите за навигация, представляващи важна съставна част в осигуряване на безопасно корабоплаване по река Дунав.
 • Осъвременяване и актуализиране на мрежите за мониторинг и методите за събиране, обработване и анализиране на данни за количествена и качествена оценка на водите на река Дунав в съответствие с изискванията, определени от Световната метеорологична организация (WMO), Конвенцията за защита на р. Дунав, Рамковата директива за водите (WFD) и Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR).
 • Достигане на международните стандарти за извършване на топографски (геодезически) измервания, съчетани с хидрографни и хидроложки дейности, необходими за изучаване на промените по вътрешните водни пътища (р. Дунав)
 • Унифициране на качеството в обозначението на навигационно-пътевата обстановка в общия българо-румънски участък на р. Дунав.
 •  Намаляване на времето за предоставяне на информация на граждани и юридически лица (които имат дейности по реката) като вид услуги за състоянието на водите на р. Дунав и корабоплавателния път.
 •  Възстановяване и подобряване на базисната инфраструктура, представляваща опорната геодезична мрежа по поречието на р. Дунав.

По проекта са изпълнение следните основни дейности:

 • Дейност №1: „Изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на река Дунав и свързването й с EUREF” 

  Мрежата е изходна база - за проучване изменения в бреговете и речното легло на р. Дунав, приложени при  актуализиране на електронните навигационни карти; за осъществяване на мероприятия за изграждане на инфраструктура в реката – строителни съоръжения от вида на кейови стени; брегозащитни съоръжения и съоръжения за промяна на посоката и/или на дебита на водното течение за подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък.

  Мрежата съдържа 89 основни точки, разположени на разстояние от около 5 до 8 km, като задължително се ситуират точки в близост до хидрометричните станции на ИАППД и хидрометричните профили на ИАППД за количествен мониторинг на водите на р. Дунав.

  Всяка геодезична точка от мрежата e осигурена с две ориентирни, като точката и едната от ориентирните са осигурени с подземен център.

 • Дейност №2: „Покупка и инсталиране на автоматични хидрометрични и метеорологични станции” 

  Доставени и инсталирани 9 броя автоматични хидрометрични и метеорологични станции.

  Монтаж и инсталация на 9 броя електронни табла в населените места: Ново Село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов, Русе, Тутракан, Силистра.

  Параметри, отчитани от мобилната апаратура: ниво на водната повърхност на река Дунав,

  температура на водата, мътност, температура и влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра, количество валеж интензивност на валежа, атмосферно налягане, слънчева радиация, видимост.

  Получените данни се визуализират на електронни табла.

 • Дейност №3: „Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по река Дунав” 

  В рамките на дейността се осъществява осъвременяване на бреговата и плаващата навигационно-пътева обстановка.

 • Проектиране и изработване на плаващи навигационни знаци;
 • Доставено е оборудване за соларно осветление и сензори за контрол на плаващи и брегови знаци по българския бряг;
 • Позиционирани са плаващи и брегови знаци в съответствие с изградената GPS геодезична мрежа и актуалната навигационна обстановка.
 • Доставени са 160 бр. плаващи навигационни знаци (буйове);
 • 980 бр. брегови навигационни знаци;
 • 20 бр. брегови фарове;
 • Внедрена е система за контрол на местоположението на плаващите знаци и фаровете в реално време.                                                                                                                                      
 • Дейност №4: „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания”*

*Ще бъде изпълнена като Фаза №2 от проекта през настоящия програмен период, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020

YouTube icon Instagram icon google plus icon

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...