Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на ОПТТИ

29 юли 2015
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на ОПТТИ

УО на ОПТТИ обявява Решение № ЕО-7/2015 г. на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на ОПТТИ в съответствие с чл.15, ал.1, т.1 от от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО). Решението е публикувано на сайта на УО на ОПТТИ, като е достъпно чрез следния линк http://optransport.bg/page.php?c=274&d=1463 .

Копие от същото решение е достъпно на информационните табла в сградата на МТИТС.