Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Отдел „Контрол по обществени поръчки“

Майя Стоилова,Началник на отдел

Тел.: 00359 2 9409 894
е-поща: mstoilova@mtitc.government.bg


Георги Семерджиев, Държавен експерт

Тел.: 00359 2 9409 344
е-поща: gsemerdjiev@mtitc.government.bg

Анна Тенева - Камх, Старши експерт

Тел.: 00359 2 9409 422
е-поща: ateneva-kamh@mtitc.government.bg

 

Любомир Саев, Главен сътрудник

Тел.: 00359 2 9409 394
е-поща: lsaev@mtitc.government.bg

Станислава Николова-Спасова, Главен сътрудник

Тел.: 00359 2 9409 565
е-поща: sospasova@mtitc.government.bg

Димитрина Прокопова, Главен сътрудник 

Тел.: 00359 2 9409 208
е-поща: dprokopova@mtitc.government.bg

Мирослава Шопова, Старши експерт

Тел.: 00359 2 9409 306
е-поща: mshopova@mtitc.government.bg