Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Процедурни правила - хоризонтални експерти, НПО

Процедурни правила за избор на експерти, компетентни по хоризонталните въпроси в рамките на КН на ОПТ

Процедурни правила за участие на представители на неправителствения сектор в рамките на КН на ОПТ