Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Контакти

Николай Дечев, началник на отдел "Мониторинг, информация и комуникация",

Дирекция "Координация на програми и проекти"

тел. 02/ 9409 319

e-mail: ndechev@mtitc.government.bg