Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Процедурни правила за работа на Комитета за наблюдение

Членове на КН са: представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите, на други управляващи органи и на соцаиално-икономическите партньори. Членовете на КН следва да бъдат определени от Министъра на транспорта въз основа на предложенията, направени от институциите, като се спазва принципът за партньорство в съответствие с чл.11 от Регламент 1083/2006 г.:

КН има следните задачи:

КН на ОПТ приема свои процедурни правила и кодекс на поведение по предложение на Ръководителя на УО на ОПТ.

По принцип решенията на КН се вземат с единодушие. Процедурните правила дават възможност за мажоритарно гласуване при взимане на решенията за изпълнение на ОПТ, в т.ч. решения за прехвърляне на средства.

КН заседава поне два пъти годишно по предварително одобрен индикативен график. Ако е неoбходимо, могат да се свикват и извънредни заседания съгласно процедурните правила за работа на КН. На първото годишнно заседание следва да се разгледа напредъкът през предходната година и да се одобри годишния доклад за изпълнението. В случай на обстоятелства, които изискват взимане на решение преди следващата редовна среща, КН може да направи това и с писмена процедура.

Функциите на Секретариат на ОПТ се изпълняват от отдел „Мониторинг, информация и комуникация" на УО на ОПТ. Секретариатът подготвя необходимите за разглеждане документи от името на КН и ги изпраща на членовете в съответствие с установените в процедурните правила процедури и срокове.

pdf.gifПълният текст на Процедурните правила за работа на Комитета за наблюдение, версия 5, м. март 2013.pdf (307.7 KB)