ПроектиМедииКонтактиОперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013

Начало / Оперативна програма "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 / Комитет за наблюдение / Процедурни правила

Процедурни правила за работа на Комитета за наблюдение

A+AA-

Членове на КН са: представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите, на други управляващи органи и на соцаиално-икономическите партньори. Членовете на КН следва да бъдат определени от Министъра на транспорта въз основа на предложенията, направени от институциите, като се спазва принципът за партньорство в съответствие с чл.11 от Регламент 1083/2006 г.:

 • Ръководителят на УО на ОПТ, ръководителите на УО на останалите оперативни програми, ръководителят на УО на Програмата за развитие на селските райони, изпълнителният директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерство на финансите, ръководителят на Централното координационно звено, ръководителят на сертифициращия орган.
 • Представители на министерства и държавни агенции, които имат отношение към приоритетите на ОПТ
 • Предствител на Националното сдружение на общините в Република България
 • По един представител на регионалните съвети за развитие на районите за планиране
 • Представители на национално представените организации на работодатели, работници и служители, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда
 • Експерти, компетентни по хоризонталните въпроси в следните области: устойчиво развитие, вкл. околна среда и равни възможности.
 • КН може да създаде при необходимост временнни и постоянни подкомитети по специфични и текущи въпроси.
 • КН трябва да създаде свои процедурни правила и да ги приеме след като бъдат съгласувани от УО. КН се председателства от заместник-министъра, отговарящ за УО. По своя инициатива, в съответствие с чл.64 на Регламент 1083/2006, представител на Европейската комисия може да участва в работата на КН с право на съвещателен глас. Представители на Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд могат да участват с право на съвещателен глас, ако тези институции имат принос към ОП.
 • Функцията на КН е да наблюдава изпълнението на ОПТ, особено по отношение на съответствието с регламентите на ЕК и законодателство в Република България и за постигане на целите, заложени в ОП.

КН има следните задачи:

 • Одобрява критериите за избор на проекти в срок до три месеца от одобряването на ОП, но не по-късно от един месец след получаване на финансови средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Критериите за избор могат да бъдат изменяни съгласно нуждите на програмирането
 • Периодично да следи за напредъка при постигане на специфичните цели на ОП въз основа на документите, представени от УО
 • Проверява резултатите, постигнати при изпълнението, по-конкретно дали са постигнати определените за всеки приоритет цели и оценките съгласно чл.48 (3);
 • Разглежда и одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението съгласно чл.68, преди те да бъдат изпратени в ЕК
 • Възлага на УО на ОПТ да изпрати одобрените доклади на ЕК
 • Получава информация за годишните контролни доклади, изготвени от Одитиращия орган и от други вътрешни и външни контролни органи за констатциите с висока степен на риск (ако има такива) и коментарите на ЕК, които може да възникнат след разглеждането на доклада
 • Приема график за изпълнение на предприетите мерки и одобрява доклада за изпълнението на корективните мерки
 • Получава информация за резултатите, заключенията и препоръките от докладите за финансовото управление и изпълнение на ОПТ, изготвени от сертифициращия орган
 • Предлага на УО промени или преразглеждане на ОПТ, които ще допринесат за постигане на целите на фондовете от ЕС или за подобряване на управлението, вкл. финансовото управление
 • Разглежда и одобрява всяко предложение за промени в съдържанието на решението на ЕК за отпусканите средства от фондовете на ЕС;
 • Разглежда и одобрява, ако е необходимо предложенията за преразпределение на средства между отделните приоритети на програмата
 • одобрява Комуникационна стратегия на ОПТ
 • контролира дейността на УО по отношение на хоризонталните политики - държавни помощи, обществени поръчки, устойчиво развитие, в т.ч. околна среда и равни възможности
 • получава информация от ръководителя на УО за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки на ОПТ
 • получава информация от ръководителя на УО за използването на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
 • взима решения по проблемни въпроси, сързани с помощта от фондовете на ЕС
 • изпълнява и други задачи, в съответствие с приетите процедурни правила

КН на ОПТ приема свои процедурни правила и кодекс на поведение по предложение на Ръководителя на УО на ОПТ.

По принцип решенията на КН се вземат с единодушие. Процедурните правила дават възможност за мажоритарно гласуване при взимане на решенията за изпълнение на ОПТ, в т.ч. решения за прехвърляне на средства.

КН заседава поне два пъти годишно по предварително одобрен индикативен график. Ако е неoбходимо, могат да се свикват и извънредни заседания съгласно процедурните правила за работа на КН. На първото годишнно заседание следва да се разгледа напредъкът през предходната година и да се одобри годишния доклад за изпълнението. В случай на обстоятелства, които изискват взимане на решение преди следващата редовна среща, КН може да направи това и с писмена процедура.

Функциите на Секретариат на ОПТ се изпълняват от отдел „Мониторинг, информация и комуникация" на УО на ОПТ. Секретариатът подготвя необходимите за разглеждане документи от името на КН и ги изпраща на членовете в съответствие с установените в процедурните правила процедури и срокове.

pdf.gifПълният текст на Процедурните правила за работа на Комитета за наблюдение, версия 5, м. март 2013.pdf (307.7 KB)

Новини

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПТТИ +

13 март 2019

Нова интернет страница на ОПТТИ https://www.eufunds.bg/bg/optti

От началото на 2019 г. актуалната информация за Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) се публикува в под-сайт Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

В следващия програмен период с европейско финансиране метрото ще свърже центъра с кварталите Левски и Слатина +

19 декември 2018

Днес беше проведена инспекция на две от бъдещите метростанции от Етап I на Линия 3 на метрото в София – метростанция „Бул. „България“ и метростанция „Красно село“, и участъка между тях. Това е първият участък от Етап...

Лот 3.3. на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански беше открит предсрочно +

17 декември 2018

Днес официално бе открит Лот 3.3 на АМ „Струма“ между Кресна и Сандански. Участъкът е с обща дължина 23,6 км и е част от проект „Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“ С...