Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Решение № ОПТТИ-11 от 18.11.2015 г. за изменение на поканата по процедура BG16М1OP001-2.002 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа – техническа помощ“ и поканата по процедурата.

18 ноември 2015

pdf.gifРешение №ОПТТИ-11/ 18.11.2015 г.pdf (1.26 MB)