Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020

Функции на Секретариата

16 декември 2014

Секретариатът на КН на ОПТТИ:

  1. Организира подготовката и провеждането на заседанията на КН на ОПТТИ.
  2. Осигурява разпространението на дневния ред и на всички документи, необходими за провеждането на заседанията на КН на ОПТТИ.
  3. Изготвя протоколите от заседанията на КН на ОПТТИ.
  4. Води отчетност за становищата и решенията, взети на заседанията на КН на ОПТТИ.
  5. Координира изпълнението на решенията на КН на ОПТТИ и необходимия обмен на информация между заинтересованите страни.
  6. Подпомага председателя на КН на ОПТТИ при осъществяване на функциите му.
  7. Съхранява документите от заседанията на  Комитета.

 Кореспонденцията, свързана с работата на КН на ОПТТИ, се адресира до дирекция „Координация на програми и проекти“.